Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ.

CHÍNH PHỦ
——————–
Số: 87/2006/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————

Bạn đang xem: Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ
_____________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 06 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, chức năng của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

Thanh tra Khoa học và Công nghệ là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi chung là lĩnh vực khoa học và công nghệ) theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

1. Hoạt động Thanh tra Khoa học và Công nghệ phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và quy định của Nghị định này; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi và quyết định của mình.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post