Nghị định số 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP

Quy định mẫu huân chương, huy chương

CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Nghị định số 85/2014/NĐ-CP Quy định mẫu huân chương, huy chương

—————

Số: 85/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH MẪU HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG, HUY HIỆU, KỶ NIỆM CHƯƠNG; MẪU BẰNG, KHUNG, HỘP, CỜ CỦA CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA; QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về hiện vật khen thưởng bao gồm:

1. Mẫu, chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương;

2. Mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua;

3. Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hiện vật khen thưởng là sản phẩm đặc biệt, được Nhà nước bảo hộ để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

Hiện vật khen thưởng gồm: Huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; bằng, cờ, khung và hộp của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.

2. Hiện vật khen thưởng cấp nhà nước là các hiện vật khen thưởng để tặng cho tập thể, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân khi được Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định khen thưởng.

Điều 3. Chế độ cấp hiện vật khen thưởng

1. Tập thể, cá nhân khi được khen thưởng được nhận tiền thưởng theo quy định kèm các hiện vật khen thưởng sau:

a) Huân chương, hộp đựng huân chương, bằng và khung đối với huân chương quy định tại Điều 33 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.

b) Huy chương, hộp đựng huy chương, bằng và khung đối với huy chương quy định tại Điều 53 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003.

c) Huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng và khung đối với các danh hiệu vinh dự nhà nước, huy hiệu của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Riêng đối với tập thể được tặng danh hiệu vinh dự nhà nước: “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” ngoài các hiện vật nêu trên còn được nhận cờ.

d) Bằng và khung đối với “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

đ) Huy hiệu, hộp đựng huy hiệu, bằng chứng nhận và khung đối với danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

e) Kỷ niệm chương, hộp đựng kỷ niệm chương, bằng và khung đối với kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội.

g) Bằng và khung đối với bằng khen của bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương; bằng khen của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở cấp tỉnh; bằng khen cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; chiến sĩ thi đua cơ sở; giấy khen.

h) Bằng chứng nhận và khung đối với các danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”; “Đơn vị quyết thắng”; “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa”.

i) Bằng chứng nhận đối với “Gia đình văn hóa”.

k) Cờ đối với các danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Cờ thi đua cấp quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Hiện vật khen thưởng cấp đổi, cấp lại chỉ thực hiện đối với huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương và bằng của các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post