Nghị định số 30/2014/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định số 30/2014/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Nghị định số 30/2014/NĐ-CP

Điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

CHÍNH PHỦ

Bạn đang xem: Nghị định số 30/2014/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

—————

Số: 30/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI BIỂN

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Đu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Chỉnh phủ ban hành Nghị định về điều kiện kinh doanh vn tải biển và dịch vụ htrợ vận tải bin.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định:

a) Điều kiện kinh doanh vận tải biển;

b) Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển bao gồm dịch vụ đại lý tàu bin và dịch vụ lai dắt tàu biển.

2. Ngoài các quy định tại Nghị định này về điều kiện kinh doanh, tchức, cá nhân còn phải thực hiện theo các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ lai dắt tàu biển tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

1. Kinh doanh vận tải biển là việc kinh doanh có sử dụng tàu biển để vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý.

2. Vận tải biển nội địa là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu bin mà địa đim nhận hàng hóa, hành khách, hành lý và địa điểm trả hàng hóa, hành khách, hành lý thuộc cảng biển Việt Nam, vùng biển Việt Nam.

3. Vận tải bin quốc tế là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng tàu biển giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng bin nước ngoài.

4. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải bin quy định tại Nghị định này bao gồm doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật vdoanh nghiệp và hp tác xã thành lập theo quy định của pháp luật v hp tác xã.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post