Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Nghị định 09/2017/NĐ-CP

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước

Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành ngày 09/02/2017. Nghị định có hiệu lực ngày 30/03/2017.

Bạn đang xem: Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước

– Theo Nghị định số 09/2017, các cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo các hình thức sau:

+ Tổ chức họp báo;

+ Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

+ Người phát ngôn của nhà nước phát ngôn trực tiếp với báo chí hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên;

+ Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí;

+ Trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí khi được yêu cầu;

+ Đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung trên báo chí.

– Tại Nghị định 09/NĐ-CP, Chính phủ cũng quy định rõ những người có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước là:

+ Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (đối với UBND cấp huyện và xã sẽ là Chủ tịch UBND);

+ Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên;

+ Người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn (thông thường là ủy quyền cho cấp phó).

– Các thông tin về họ tên, chức vụ, địa chỉ mail, số điện thoại của người phát ngôn thì Nghị định 09/2017 quy định phải công bố văn bản cho cơ quan quản lý về báo chí và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước.

– Việc ủy quyền thực hiện phát ngôn phải lập thành văn bản và chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Ngoài ra, những người không phải là người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước thì cũng được phát ngôn cho báo chí nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn.

– Theo Nghị định số 09/CP, đình kỳ hằng tháng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phải chủ trì, phối hợp để tổ chức họp báo, cung cấp thông cáo báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Hàng tháng, các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật trên trang thông tin điện tử.

Mặt khác, ít nhất 3 tháng/lần, phải tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của mình.

– Bên cạnh đó, theo Nghị định 09 thì Thủ tướng Chính phủ hoặc người phát ngôn của Chính phủ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi xảy ra các sự cố liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Nội dung Nghị định 09/2017/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 09/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan hành chính nhà nước, gồm:

a) Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

b) Tổng cục, cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương;

c) Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).

2. Cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí tại Việt Nam.

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

b) Người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi chung là người phát ngôn);

c) Người có trách nhiệm thuộc cơ quan hành chính nhà nước được người đứng đầu ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cục, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương, gồm:

a) Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước;

b) Trường hợp người đứng đầu cơ quan hành chính không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post