Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12

pgdsathay
pgdsathay 06/04/2023

Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12

Sau khi học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12: Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị quyết 21-NQ/TW, các đồng chí Đảng viên cần đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Mời đồng chí cùng theo dõi mẫu kế hoạch cá nhân dưới đây:

Bạn đang xem: Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 Kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa 12

Mẫu kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Họ và tên: ………………………………………………..

Chức vụ:.………………………………..………………..

Đơn vị công tác:………………………………………….

Sau khi được học tập, quán triệt và nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tôi xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

1. Về nhận thức của bản thân

* Ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết

– Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra trong bối cảnh kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Văn hóa – Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chế độ chính sách với người có công, người nghèo, nhất là khi thiên tai bão lũ xảy ra. Ban chấp hành Trung ương cũng xác định mục tiêu trong năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

– Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

– Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

* Nội dung cơ bản của các Nghị quyết

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW có mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

+ Nghị quyết số 18-NQ/TW đã đề ra 01 nhiệm vụ, giải pháp chung trong quá trình thực hiện đối với toàn bộ hệ thống chính trị và 04 nhiệm vụ giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức của Đảng; đối với hệ thống tổ chức của Nhà nước ở Trung ương; đối với chính quyền địa phương; đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội và quần chúng.

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017. Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.

+ Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đưa ra 08 nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình thực hiện.

 • Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.
 • Thứ 2: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Thứ 3: Quản lý biên chế và nâng cao chất lượng các nguồn lực.
 • Thứ 4: Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.
 • Thứ 5: Nâng cao năng lực quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Thứ 6: Hoàn thiện cơ chế tài chính.
 • Thứ 7: Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước.
 • Thứ 8: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

– Nghị quyết số 20-NQ/TW,ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

+ Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”, có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

+ Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 đưa ra 09 nhiệm vụ và giải pháp

 • Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Thứ 2: Nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 • Thứ 3: Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở.
 • Thứ 4: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện.
 • Thứ 5: Đẩy mạnh phát triển ngành Dược và thiết bị y tế.
 • Thứ 6: Phát triển nhân lực và khoa học – công nghệ y tế.
 • Thứ 7: Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế.
 • Thứ 8: Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế.
 • Thứ 9: Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

– Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

+ Mục tiêu Nghị quyết: Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế – xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

+ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 21-NQ/TW: 07 nhiệm vụ

 • Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp.
 • Thứ 2: Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.
 • Thứ 3: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số.
 • Thứ 4: Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số.
 • Thứ 5: Bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.
 • Thứ 6: Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số.
 • Thứ 7: Tăng cường hợp tác quốc tế.

2. Trách nhiệm cá nhân trong thực hiện Nghị quyết

– Với trách nhiệm là Bí thư Đoàn xã trước hết phải nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); gương mẫu đi đầu trong thực hiện các Nghị quyết; tham gia học tập, tiếp thu đầy đủ các Nghị quyết do Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức học tập.

– Làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

– Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, xa rời quần chúng, nhân dân. Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật nhà nước, luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Không suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống. Luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, phát huy tính chiến đấu của người đảng viên, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực xã hội, giữ vững lập trường và quan điểm của mình thực hiện tốt Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi gây nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

– Trong công việc phải giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cá nhân dám làm, dám chịu, không có tư tưởng đổ lỗi, tranh công. Không lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân, không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Không có biểu hiện về lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

– Gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, và quy ước thôn bản. Chủ động tích cực vận động gia đình, người thân, đoàn viên thanh niên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nghĩa vụ công dân. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ và các nghĩa vụ công dân.

– Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần tạo cho Đảng những đồng chí ưu tú nhất; tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, xây dựng nghị quyết chi bộ, thực hiện tốt 19 điều Đảng viên không được làm, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đầy đủ, đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao

– Xây dựng Kế hoạch học tập, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cụ thể, thiết thực triển khai tới toàn thể đoàn viên thanh niên hội viên.

– Chỉ đạo các Chi đoàn, đoàn viên tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ tại các Hội nghị do Chi bộ thôn tổ chức hoàn thành trong tháng 02/2018.

– Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn xã thường xuyên duy trì, theo dõi thực hiện tốt Quy chế hoạt động của BCH Đoàn xã, đổi mới trong xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, nội dung hoạt động của Đoàn. Luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Đoàn nhất là trong bố trí sử dụng, cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội.

– Giữ mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế – xã hội. Cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết vào tổ chức các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thiết thực hiệu quả phù hợp với các nội dung của Nghị quyết./.

Người xây dựng kế hoạch

….…………………………………

Mời các đồng chí cùng tham khảo thêm những tài liệu sau:

 • Toàn văn Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho giáo viên
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII dành cho công an
 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của cán bộ lãnh đạo

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post