Luật thống kê 2015 Luật số: 89/2015/QH13 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Luật thống kê 2015 Luật số: 89/2015/QH13

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Luật thống kê 2015

Luật số: 89/2015/QH13

Luật thống kê 2015 với nhiều quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; trách nhiệm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê NN; tổ chức thống kê nhà nước và hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê NN vừa được ban hành ngày 23/11/2015.

Bạn đang xem: Luật thống kê 2015 Luật số: 89/2015/QH13

Luật thống kê năm 2015 gồm 9 Chương, 72 Điều (thay vì Luật Thống kê 2003 chỉ gồm 8 Chương, 42 Điều).

Luật 89/2015/QH13 được bố cục theo các Chương, Điều sau

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục đích của hoạt động thống kê
 • Điều 5. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê
 • Điều 6. Quản lý nhà nước về thống kê
 • Điều 7. Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê
 • Điều 8. Thanh tra chuyên ngành thống kê
 • Điều 9. Kinh phí cho hoạt động thống kê
 • Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê
 • Điều 11. Xử lý vi phạm

Chương II: HỆ THỐNG THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Điều 12. Hệ thống thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 13. Hệ thống thông tin thống kê quốc gia
 • Điều 14. Hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành
 • Điều 15. Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh
 • Điều 16. Hệ thống thông tin thống kê cấp huyện
 • Điều 17. Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 • Điều 18. Điều chỉnh, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia
 • Điều 19. Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành
 • Điều 20. Thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành
 • Điều 21. Điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành
 • Điều 22. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 • Điều 23. Phân loại thống kê
 • Điều 24. Phân loại thống kê quốc gia
 • Điều 25. Phân loại thống kê ngành, lĩnh vực
 • Điều 26. Thẩm định phân loại thống kê ngành, lĩnh vực

Chương III: THU THẬP THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

Mục 1. ĐIỀU TRA THỐNG KÊ

 • Điều 27. Các loại điều tra thống kê
 • Điều 28. Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 • Điều 29. Tổng điều tra thống kê quốc gia
 • Điều 30. Điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia
 • Điều 31. Phương án điều tra thống kê
 • Điều 32. Thẩm định phương án điều tra thống kê
 • Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê
 • Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của điều tra viên thống kê
 • Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành điều tra thống kê

Mục 2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU HÀNH CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Mục này được hướng dẫn bởi Điều 11 Nghị định 94/2016/NĐ-CP
 • Điều 36. Sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước
 • Điều 37. Cung cấp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cho hoạt động thống kê nhà nước
 • Điều 38. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hành chính
 • Điều 39. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thống kê trung ương trong quản lý, sử dụng dữ liệu hành chính

Mục 3. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ

 • Điều 40. Chế độ báo cáo thống kê
 • Điều 41. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
 • Điều 42. Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành
 • Điều 43. Thẩm định chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành
 • Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê

Chương IV: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỐNG KÊ, CÔNG BỐ VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Điều 45. Phân tích và dự báo thống kê
 • Điều 46. Trách nhiệm của bộ, ngành đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc …
 • Điều 47. Thẩm định số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 • Điều 48. Công bố thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 49. Phổ biến thông tin thống kê nhà nước

Chương V: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG VÀ HỢP TÁC QUỐC…

 • Điều 50. Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến
 • Điều 51. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông
 • Điều 52. Hợp tác quốc tế về thống kê

Chương VI: SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ VÀ THÔNG TIN THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Điều 53. Sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê do cơ quan thống kê trung ương quản lý
 • Điều 54. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thống kê trung ương trong quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu thống …
 • Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê
 • Điều 56. Sử dụng thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 57. Bảo mật thông tin thống kê nhà nước
 • Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng số liệu, thông tin thống …
 • Điều 59. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thống kê trung ương trong việc sử dụng số liệu, thông tin …
 • Điều 60. Tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê nhà nước

Chương VII: TỔ CHỨC THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Điều 61. Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước
 • Điều 62. Hệ thống tổ chức thống kê tập trung
 • Điều 63. Thống kê bộ, ngành
 • Điều 64. Hoạt động thống kê tại đơn vị hành chính cấp xã
 • Điều 65. Hoạt động thống kê tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 • Điều 66. Người làm công tác thống kê

Chương VIII: HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ, SỬ DỤNG THÔNG TIN THỐNG KÊ NGOÀI THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC

 • Điều 67. Phạm vi của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước
 • Điều 68. Yêu cầu đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước
 • Điều 69. Giá trị của thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước

Chương IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 70. Hiệu lực thi hành
 • Điều 71. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 72. Quy định chi tiết

PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Luật thống kê 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Mời bạn kích vào nút Tải về để Tải miễn phí tài liệu Luật thống kê 2015.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post