Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 Luật số: 74/2014/QH13 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 Luật số: 74/2014/QH13

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

Luật số: 74/2014/QH13

Luật số 74/2014/QH13 – Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 được ban hành vào ngày 27/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015 quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bạn đang xem: Luật giáo dục nghề nghiệp 2014 Luật số: 74/2014/QH13

Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Nội dung chính của Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 7. Xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 8. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 9. Liên thông trong đào tạo

Chương II: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mục 1: Tổ chức cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 10. Cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 11. Hội đồng trường
 • Điều 12. Hội đồng quản trị
 • Điều 13. Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 14. Hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 15. Hội đồng tư vấn
 • Điều 16. Phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng
 • Điều 17. Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 18. Thành lập, sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục …
 • Điều 19. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 20. Đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 21. Giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 22. Điều lệ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tư thục
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều 25. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mục 2: Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 26. Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 27. Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật

Mục 3: Tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 28. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 29. Học phí, lệ phí tuyển sinh
 • Điều 30. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
 • Điều 31. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương III: Hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Mục 1: Đào tạo chính quy

 • Điều 32. Tuyển sinh đào tạo
 • Điều 33. Thời gian đào tạo
 • Điều 34. Chương trình đào tạo
 • Điều 35. Giáo trình đào tạo
 • Điều 36. Yêu cầu về phương pháp đào tạo
 • Điều 37. Tổ chức và quản lý đào tạo
 • Điều 38. Văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp

Mục 2: Đào tạo thường xuyên

 • Điều 39. Hợp đồng đào tạo
 • Điều 40. Chương trình đào tạo thường xuyên
 • Điều 41. Thời gian và phương pháp đào tạo thường xuyên
 • Điều 42. Người dạy các chương trình đào tạo thường xuyên
 • Điều 43. Tổ chức và quản lý đào tạo thường xuyên
 • Điều 44. Văn bằng, chứng chỉ trong đào tạo thường xuyên
 • Điều 45. Lớp đào tạo nghề

Mục 3: Hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 46. Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 47. Các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 48. Liên kết đào tạo với nước ngoài
 • Điều 49. Văn phòng đại diện
 • Điều 50. Chính sách phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Chương IV: Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 51. Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 52. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Chương V: Nhà giáo và người học

Mục 1: Nhà giáo

 • Điều 53. Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 54. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
 • Điều 55. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà giáo
 • Điều 56. Tuyển dụng, đánh giá và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo
 • Điều 57. Thỉnh giảng
 • Điều 58. Chính sách đối với nhà giáo

Mục 2: Người học

 • Điều 59. Người học
 • Điều 60. Nhiệm vụ và quyền của người học
 • Điều 61. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học
 • Điều 62. Chính sách đối với người học
 • Điều 63. Chính sách đối với người học để đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 64. Chính sách đối với người đạt giải trong các kỳ thi tay nghề

Chương VI: Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 65. Mục tiêu, đối tượng, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 66. Tổ chức, quản lý kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 67. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện kiểm định chất lượng …
 • Điều 68. Công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 69. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm …
 • Điều 70. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Chương VII: Quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp

 • Điều 71. Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 72. Thanh tra giáo dục nghề nghiệp
 • Điều 73. Xử lý vi phạm
 • Điều 74. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chương VIII: Điều khoản thi hành

 • Điều 75. Hiệu lực thi hành
 • Điều 76. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
 • Điều 77. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
 • Điều 78. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 79. Quy định chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post