Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 - 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017

pgdsathay
pgdsathay 08/11/2022

Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017

Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017

Kết quả kỳ thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc năm học 2016 – 2017

Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2017, công nhận thành tích thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2016 – 2017. Kèm theo Quyết định là danh sách kết quả cuộc thi IOE toàn quốc, bao gồm danh sách các bạn đạt giải và các giải thưởng của cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2016 – 2017.

Bạn đang xem: Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học 2016 – 2017 Kết quả kỳ thi IOE cấp toàn quốc 2017

Kết quả cuộc thi IOE toàn quốc được Phòng Giáo Dục Sa Thầy cập nhật đầy đủ kèm theo danh sách các bạn đạt giải.

Mời các bạn cùng Tải về để xem chi tiết.

Chúc mừng các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi IOE cấp toàn quốc năm học 2016 – 2017!

Nội dung Quyết định 1678/QĐ-BGDĐT công nhận thành tích thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc năm học 2016 – 2017, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Số: 1678/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách học sinh đạt giải vòng toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh
trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2016 – 2017
___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5572/QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận cho các học sinh đạt giải vòng thi toàn quốc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE) năm học 2016 – 2017, gồm: Lớp 5: 1433 giải, trong đó: 97 giải Vàng; 191 giải Bạc; 377 giải Đồng; 765 giải Khuyến khích. Lớp 11:1420 giải, trong đó: 95 giải Vàng; 189 giải Bạc; 392 giải Đồng; 744 giải Khuyến khích (danh sách đính kèm).

Điều 2: Ủy quyền cho Ban tổ chức cuộc thi ký giấy chứng nhận và phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải vòng toàn quốc Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2016 – 2017.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học sinh có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post