Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023

pgdsathay
pgdsathay 08/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023.

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu KHGD Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH trình tổ chuyên môn phê duyệt. Đây là kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 tỉnh Bình Định. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: bộ sách giáo khoa 7 Chân trời sáng tạo, kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục địa phương 7 năm 2022 – 2023

Phụ lục I: Khung kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

TRƯỜNG THCS…………..

TỔ:………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, KHỐI LỚP 7

(Năm học 2022-2023)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04; Số học sinh: 99; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): không có

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02; Trình độ đào tạo: Đại học: 02; Trên đại học: Không

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt: 01; Khá: 01; Đạt: không; Chưa đạt: không

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

Máy chiếu

01

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

2

Tranh minh họa

05

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

3

Bản đồ

02

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

4

Giấy A0, A4, bút

05

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Nghe – nhìn

01

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

2

Sân chơi

01

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình: Nội dung“Giáo dục địa phương – Lớp 7”

STT

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

CẢ NĂM: 35 tiết

(Học kì I: 18 tiết, Học kì II: 17 tiết)

HỌC KÌ I: 18 tiết

1

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

5

– Trình bày khái quát về lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

– Có ý thức bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử ở Bình Định

2

Hoạt động trải nghiệm

3

Tổ chức ngoại khóa tìm hiểu hoặc tổ chức tham quan một số di tích lịch sử ở Bình Định từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI còn tồn tại đến ngày nay

3

Kiểm tra giữa học kỳ I

1

– Trình bày khái quát về lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

– Có ý thức bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử ở Bình Định

4

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…)

5

– Trình bày khái quát về âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…).

– Giới thiệu được những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Yêu mến, tự hào về quê hương; có ý thức giữ gìn và phát huy âm nhạc truyền thống ở Bình Định

5

Hoạt động trải nghiệm

3

– Tổ chức thi tìm hiểu những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Biết thể hiện một làn điệu tuồng/bài chòi

6

Kiểm tra cuối học kỳ I

1

– Trình bày được những nét cơ bản về những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Giới thiệu được những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

HỌC KÌ II: 17 tiết

7

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

5

– Kể được tên các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

– Có ý thức tìm hiểu về các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định Sưu tầm thông tin và giới thiệu được về các các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định

8

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

2

– Nêu được tình hình tệ nạn xã hội ở Bình Định.

– Trình bày được tình hình thực phòng chống các tệ nạn xã hội. của học sinh Bình Định.

9

Kiểm tra giữa học kỳ II

1

– Kể được tên các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

– Có ý thức tìm hiểu về các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định Sưu tầm thông tin và giới thiệu được về các các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định

10

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

3

– Trình bày được tình hình thực phòng chống các tệ nạn xã hội. của học sinh Bình Định.

– Thực hiện đúng các quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội.

11

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

5

– Nêu được đặc điểm khí hậu ở Bình Định.

– Trình bày được thực biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Giải thích được nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Đề xuất được các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

12

Kiểm tra cuối học kỳ II

1

– Nêu được đặc điểm khí hậu ở Bình Định.

– Trình bày được thực trạng biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Giải thích được nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Đề xuất được các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài

kiểm tra, đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

Giữa học kỳ I

45 phút

Tuần 9

Trình bày khái quát về lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Viết trên giấy

Cuối Học kỳ I

45 phút

Tuần 18

– Trình bày được những nét cơ bản về những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Giới thiệu được những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Kể được tên các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định

Viết trên giấy

Giữa học kỳ II

45 phút

Tuần 26

– Nêu được tình hình tệ nạn xã hội ở Bình Định.

– Trình bày được tình hình thực phòng chống các tệ nạn xã hội. của học sinh Bình Định.

Thực hiện đúng các quy định về phòng chống các tệ nạn xã hội.

Viết trên giấy

Cuối Học kỳ II

45 phút

Tuần 35

– Nêu được đặc điểm khí hậu ở Bình Định.

– Trình bày được thực trạng biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Giải thích được nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu ở Bình Định.

– Đề xuất được các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Viết trên giấy

II. Các nội dung khác (nếu có)

………………………………………………………..

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục II: Khung kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tổ chuyên môn

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

TRƯỜNG THCS…………

TỔ:……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG: NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, LỚP 7

(Năm học 2022-2023)

Khối lớp: 7 ; Số học sinh: 99

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

Tổ chức ngoại khóa tìm hiểu hoặc tổ chức tham quan một số di tích lịch sử ở Bình Định từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI còn tồn tại đến ngày nay

3

Tháng 10

Sân trường

GV bộ môn

Tổ trưởng chuyên môn

Tivi, máy tính, tranh ảnh, video …

2

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…)

– Tổ chức thi tìm hiểu những nét đặc sắc về tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…

– Biết thể hiện một làn điệu tuồng/bài chòi

3

Tháng 12

Sân trường

GV bộ môn

Tổ trưởng chuyên môn

Tivi, máy tính, tranh ảnh, video …

…, ngày 05 tháng 9 năm 2022

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

, ngày 05 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III: Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Sở GDĐT Bình Định)

TRƯỜNG THCS…………..

TỔ:…………………………………

Họ và tên giáo viên:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG: GIÁO DỤC GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG, LỚP 7

(Năm học 2022-20223)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

HỌC KÌ I

18

1

Chủ đề 1: Lịch sử hình thành, phát triển Bình Định – từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI.

5

Tuần 1-5

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

2

Hoạt động trải nghiệm

3

Tuần 6-8

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Ngoài lớp học

3

Kiểm tra giữa học kỳ I

1

Tuần 9

Giấy, bút

Lớp học

4

Chủ đề 2: Âm nhạc truyền thống ở Bình Định (tuồng, bài chòi, nhạc võ Tây Sơn, múa hát bã trạo…)

5

Tuần 10-14

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

5

Hoạt động trải nghiệm

3

Tuần 12-16

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Ngoài lớp học

6

Kiểm tra cuối học kỳ I

1

Tuần 17

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

HỌC KÌ II:

17

7

Chủ đề 3: Các ngành nghề kinh tế mũi nhọn ở Bình Định (Du lịch, ngư nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ cảng logistic, công nghiệp chế biến …).

5

Tuần 19-23

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

8

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội.

2

Tuần 24-25

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

9

Kiểm tra giữa học kỳ II

1

Tuần 26

Giấy, bút

Lớp học

10

Chủ đề 4: Học sinh Bình Định với vấn đề phòng chống các tệ nạn xã hội (tiếp theo)

3

Tuần 27-29

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Lớp học

11

Chủ đề 5: Bình Định ứng phó với biến đổi khí hậu.

5

Tuần 30-34

Máy chiếu, tranh ảnh, giấy, bút

Ngoài lớp học

12

Kiểm tra cuối học kỳ II

1

Tuần 35

Giấy, bút

Lớp học

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

Tổ chức hoạt động trải nghiệm một trong các chủ đề đã học

…, ngày 05 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày 05 tháng 9 năm 2022

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…, ngày 05 tháng 9 năm 2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post