Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 27/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục dễ dàng hơn. Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn Địa lí 6.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo kế hoạch giáo dục môn Lịch sử, Khoa học tự nhiên. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của VietJack:

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: THCS……..
TỔ: HÓA SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: ĐỊA LÍ 6
Sách chân trời sáng tạo (Áp dụng năm học 2021 – 2022)

Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 53 tiết

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x1 tiết/tuần = 17 tiết

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết thứ

(3)

Thời điểm

(4)

Thiết bị dạy học

(5)

Địa điểm dạy học

(6)

Ghi chú (6)

1

Bài mở đầu

1

1

Tuần 1

Máy chiếu

Lớp học

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (7 tiết)

2

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

2

2

Tuần 1

Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 1: Phần I phần III

Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

3

Tuần 2

Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 2: Phần II

3

Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng.

1

4

Tuần 2

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội

Lớp học

4

Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

3

5

Tuần 3

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

6

Tuần 3

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống

Lớp học

Tiết 2: Phần II

Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

7

Tuần 4

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống

Lớp học

Tiết 3: Phần III

5

Bài 4: Lược đồ trí nhớ

1

8

Tuần 4

Máy chiếu, bảng phụ, 1 số loại lược đồ

Lớp học

CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI (7 tiết)

6

Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng kích thước của Trái Đất

1

9

Tuần 5

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

7

Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

2

10

Tuần 5

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 1: Phần I và phần II.2

Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

11

Tuần 6

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 2: Phần II.1 và II.3

8

Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

2

12

Tuần 6

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 1: Phần I và phần II.1

Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

13

Tuần 7

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu

Lớp học

Tiết 2: Phần II.2

9

Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế

2

14

Tuần 7

Máy chiếu, la bàn

Lớp học/sân trường

Tiết 1: Phần I

Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế

15

Tuần 8

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học/sân trường

Tiết 2: Phần II

Ôn tập giữa kì I

1

16

Tuần 8

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Kiểm tra giữa kì I

1

17

Tuần 9

Lớp học

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT (6 tiết)

10

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa

2

18

Tuần 9

Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất

Lớp học

Tiết 1: Phần I và II

Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa

19

Tuần 10

Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất

Lớp học

Tiết 3: Phần III và phần IV

11

Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.

2

20

Tuần 10

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản

Lớp học

Tiết 1: Phần I,III

Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.

21

Tuần 11

Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản

Lớp học

Tiết 2: Phần II

12

Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.

2

22

Tuần 11

Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ địa hình và lát cắt địa hình

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.

23

Tuần 12

Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ địa hình và lát cắt địa hình

Lớp học

Tiết 2: Phần II

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (10 tiết)

13

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.

3

24

Tuần 12

Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất

Lớp học

Tiết 1: Phần I.1

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.

25

Tuần 13

Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất

Lớp học

Tiết 2: Phần I.2 và II

Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất.

26

Tuần 13

Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất

Lớp học

Tiết 3: Phần III

14

Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

3

27

Tuần 14

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 1: Phần I và Phần II

Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

28

Tuần 14

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 2: Phần III và Phần IV

Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

29

Tuần 15

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 3: Phần V

15

Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

2

30

Tuần 15

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về hiện tượng biến đổi khí hậu

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

31

Tuần 16

Lớp học

Tiết 2: Phần II

16

Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

2

32

Tuần 16

Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Lớp học

Tiết 1: Bài tập 1

Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

33

Tuần 17

Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Lớp học

Tiết 1: Bài tập 2

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT (6 tiết)

17

Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà.

2

34

Tuần 17

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh vòng tuần hoàn của nước

Lớp học

Tiết 1: Phần I và Phần II

Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà.

35

Tuần 18

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 2: Phần III

Ôn tập cuối kì I

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Kiểm tra cuối kì I

1

36

Tuần 18

Lớp học

HỌC KÌ II

18

Bài 17: Sông và hồ.

2

37

Tuần 19

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các con sông, hồ

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 17: Sông và hồ.

38

Tuần 20

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các con sông, hồ

Lớp học

Tiết 2: Phần II và Phần III

19

Bài 18: Biển và đại dương

2

39

Tuần 21

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 1: Phần I và Phần II

Bài 18: Biển và đại dương

40

Tuần 22

Máy chiếu, bảng phụ

Tiết 2: Phần III

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT (4 tiết)

20

Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình.

2

41

Tuần 23

Máy chiếu, bảng phụ, 1 số mẫu đất, hình ảnh 1 số phẫu diện đất

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình.

42

Tuần 24

Máy chiếu, bảng phụ, 1 số mẫu đất, hình ảnh 1 số phẫu diện đất

Lớp học

Tiết 2: Phần II và Phần III

21

Bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới.

1

43

Tuần 25

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về các loài sinh vật tiêu biểu ở các đới khí hậu

Lớp học

Ôn tập giữa kì II

1

44

Tuần 26

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Kiểm tra giữa kì II

1

45

Tuần 27

Lớp học

22

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương qua tài liệu và tham quan địa phương.

1

46

Tuần 28

Bản đồ, phần mềm Google earth

Thực địa/ lớp học

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN (6 tiết)

23

Bài 22: Dân số và sự phân bố dân cư.

2

47

Tuần 29

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ sự phân bố dân cư

Lớp học

Tiết 1: Phần I và III

Bài 22: Dân số và sự phân bố dân cư.

48

Tuần 30

Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ sự phân bố dân cư

Lớp học

Tiết 2: Phần II

24

Bài 23: Con người và thiên nhiên

3

49

Tuần 31

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 1: Phần I

Bài 23: Con người và thiên nhiên

50

Tuần 32

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 2: Phần II

Bài 23: Con người và thiên nhiên

51

Tuần 33

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Tiết 3: Phần III

Ôn tập cuối kì II

Máy chiếu, bảng phụ

Lớp học

Kiểm tra cuối kì II

1

52

Tuần 34

Lớp học

25

Bài 24: Thực hành: Tác động của con người đến thiên nhiên

1

53

Tuần 35

Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về tác động của con người đến thiên nhiên

Thực địa/ lớp học

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày…. tháng…. năm 20…

HIỆU TRƯỞNG
Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post