Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 22/11/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu hữu ích, hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Qua phân phối chương trình Tin học 10 này giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán 10.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Tin học 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Tin học 10 sách Kết nối tri thức

Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
HỌC KỲ I
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC 14 tiết(12LT+2TH)
1 1 Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin
2
2 3 Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội
4
3 5 Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản (CS)
6
4 7 Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên (CS)
8
5 9 Bài 5. Dữ liệu logic (CS)
10
6 11 Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh (CS)
12
7 13 Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng Thực hành (ĐGTX)
14
CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET 6 tiết(4LT+2TH)
8 15 Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
16
9 17 Đánh giá giữa kỳ I 1 tiết
18 Bài 9. An toàn trên không gian mạng
10 19 Bài 9. An toàn trên không gian mạng
20 Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet Thực hành
11 21 Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet Thực hành
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 4 LT
11 22 Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền 4 LT
12 23
24
13 25
CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH 38 tiết(16LT+22TH)
Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
13 26 Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python LT
14 27 Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python TH
28 Bài 17. Biến và lệnh gán LT
15 29 Bài 17. Biến và lệnh gán (tiếp) TH
30 Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản LT
16 31 Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản (tiếp) TH
32 Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if LT
17 33 Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if (tiếp) TH
34 Bài 20. Câu lệnh lặp For LT
18 35 Ôn tập
36 Đánh giá cuối kỳ I
HỌC KỲ II
19 37 Bài 20. Câu lệnh lặp For (tiếp) TH
38 Bài 21. Câu lệnh lặp While
20 39 Bài 21. Câu lệnh lặp While (tiếp) TH
40 Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
21 41 Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách (tiếp)
42 Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
22 43 Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách (tiếp) TH
44
23 45 Bài 24. Xâu kí tự
46 TH
24 47 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
48 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp) TH
25 49 Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự (tiếp) TH
50 Đánh giá giữa kỳ II
26 51 Bài 26. Hàm trong Python
52 TH
27 53 Bài 27. Tham số của hàm
54 Bài 27. Tham số của hàm (tiếp) TH
28 55 Bài 27. Tham số của hàm (tiếp) TH
56 Bài 28. Phạm vi của biến
29 57 Bài 28. Phạm vi của biến (tiếp) TH
58
30 59 Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
60 Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình (tiếp) TH
31 61 Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
62
Tuần Tiết PPCT Nội dung Ghi chú
32 63 Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản TH
64
33 65 Bài 32. Ôn tập lập trình Python TH
66
34 67 Ôn tập
68 Đánh giá cuối kỳ II
CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC 4 tiết LT
35 69 Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
70
36 71 Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
72
Kiểm tra 4 tiết
Tổng 72 tiết

PHÊ DUYỆT CỦA BGH

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post