Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 09/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Sinh học lớp 10 gồm 70 tiết và Chuyên đề Sinh học 10 gồm 35 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Sinh học 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Sinh học 10 sách Chân trời sáng tạo

PPCT Sinh học 10 Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023

TRƯỜNG:THPT……………………

TỔ: ………………………………..

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH SIMNH HỌC 10 NĂM HỌC 2022 – 2023

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết

Cả năm: 35 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

Phần Mở đầu

1, 2

3

Bài 1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học

2

1

Bài 2: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

3

2

Bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

4

1

Bài 4: Khái quát về tế bào

1

Bài 5: Các nguyên tố hóa học và nước

5, 6

4

Bài 6: Các phân tử sinh học trong tế bào

7

2

Bài 7. Thực hành xác định một số thành phần hóa học..

8

1

Kiểm tra

1

Ôn tập Chương 1

Chương 2: Cấu trúc tế bào

9

1

Bài 8: Tế bào nhân sơ

9, 10, 11

4

Bài 9: Tế bào nhân thực

11, 12

2

Bài 10: Thực hành: Quan sát tế bào

12

1

Ôn tập Chương 2

13

1

Kiểm tra

Chương 3. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

13

1

Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

14

2

Bài 12. Thực hành: Sự vận chuyển các chất qua màng

15

2

Bài 13: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

16

2

Bài 14. Thực hành: Một số thí nghiệm về Enzyme

17

1

Bài 15: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng

17, 18

2

Bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng

18

1

Kiểm tra học kì 1

HỌC KÌ 2

19

1

Bài 17. Thông tin giữa các tế bào

1

Ôn tập chương 3

Chương 4. Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào

20

2

Bài 18: Chu kì tế bào

21

2

Bài 19: Quá trình phân bào

22

2

Bài 20. Thực hành: Quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

23

2

Bài 21: Công nghệ tế bào

24

1

Ôn tập chương 4

1

Kiểm tra

Chương 5. Vi sinh vất và ứng dụng

25

1

Bài 22: Khái quát về vi sinh vật

25, 26

2

Bài 23. Thực hành: Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

26

1

Bài 24. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật

27

2

Bài 25. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

28

2

Bài 26.Công nghệ vi sinh vật

29

2

Bài 27. Ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn

30

1

Bài 28. Thực hành: Lên men

1

Ôn tập chương 5

31

1

Kiểm tra

Chương 6. Virus và ứng dụng

31, 32

2

Bài 29. Virus

32, 33

2

Bài 30. Ứng dụng của virus trong y học và thực tiễn

33, 34

2

Bài 31. Virus gây bệnh

34

1

Ôn tập chương 6

35

1

Kiểm tra

1

Kiểm tra học kì 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post