Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Chân trời sáng tạo là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu phân phối chương trình Giáo dục thể chất 7 này giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Toán 7 sách Chân trời sáng tạo.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 7 sách Chân trời sáng tạo

Phân phối chương trình GDTC 7 Chân trời sáng tạo năm 2022

TRƯỜNG THCS……….

TỔ: …………………

Họ và tên giáo viên: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 7 SÁCH CTST

(Năm học 2022– 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

HỌC KÌ

SỐ TUẦN

SỐ TIẾT/TUẦN

I

18

18 tuần x 2 tiết (1 tuần x 2 tiết) = 36 tiết

II

17

17 tuần x 2 tiết (1 tuần x 2 tiết) = 34 tiết

HỌC KÌ I

CHỦ ĐỀ

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

THIẾT BỊ DH

ĐỊA ĐIỂM DH

CHẠY CỰ LY NGẮN

(60m)

CHẠY CỰ LY NGẮN

(60m)

1

1

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát (Tiết 1)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điểm lưu ý về KT trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi

– 04 lá cờ.

Sân thể dục

2

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát (Tiết 2)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điểm lưu ý về KT trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi

– 04 lá cờ.

Sân thể dục

2

3

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng (Tiết 3)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng .

– Một số điểm lưu ý về KT trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao, luật điền kinh.

– 01 Còi

– 04 lá cờ.

Sân thể dục

4

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng (Tiết 4)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng .

– Một số điểm lưu ý về KT trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Trò chơi Chạy tiếp sức.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao, luật điền kinh.

– 01 Còi

– 04 lá cờ.

Sân thể dục

3

5

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng (Tiết 5)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy giữa quãng .

– Một số điểm lưu ý về KT trong xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao, luật điền kinh.

– 01 Còi

– 04 lá cờ.

Sân thể dục

6

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m(Tiết 6)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích .

– Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m.

– Một số điểm lưu ý về KT trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi .

– 04 lá cờ.

– Dây đích.

Sân thể dục

4

7

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m(Tiết 7)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích .

– Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m.

– Một số điểm lưu ý về KT trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi .

– 04 lá cờ.

– Dây đích.

Sân thể dục

8

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m(Tiết 8)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích .

– Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m.

– Một số điểm lưu ý về KT trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi .

– 04 lá cờ.

– Dây đích.

Sân thể dục

5

9

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m(Tiết 9)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích .

– Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn 60m.

– Một số điểm lưu ý về KT trong phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về xuất phát cao, kĩ thuật xuất phát cao.

– 01 Còi .

– 04 lá cờ.

– Dây đích.

Sân thể dục

NHẢY XA KIỂU NGỒI

CỰ LY CHẠY TRUNG BÌNH

10

Bài 4: Kỹ thuật giậm nhảy và bước bộ (Tiết 1)

– Giậm nhảy và bước bộ.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

6

11

Bài 4: Kỹ thuật giậm nhảy và bước bộ (Tiết 2)

– Giậm nhảy và bước bộ.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

12

Bài 4: Kỹ thuật giậm nhảy và bước bộ (Tiết 3)

– Giậm nhảy và bước bộ.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

7

13

Bài 2: Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy (Tiết 4)

– Cách đo đà.

– Chạy đà.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về cách đo đà nhảy xa kiểu ngồi

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

14

Bài 2: Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy (Tiết 5)

– Cách đo đà.

– Chạy đà.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về cách đo đà nhảy xa kiểu ngồi

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

8

15

Bài 2: Kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy (Tiết 6)

– Cách đo đà.

– Chạy đà.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về cách đo đà nhảy xa kiểu ngồi

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

16

Kiễm tra đánh giá giữa kì 1: Chạy cự li ngắn

– Đồng hồ bấm giây, dây đích, còi, cờ xuất phát.

Sân thể dục

9

17

Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát (Tiết 7)

– Kỹ thuật bay trên không.

– Kỹ thuật rơi xuống cát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh..

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

18

Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát (Tiết 8)

– Kỹ thuật bay trên không.

– Kỹ thuật rơi xuống cát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh..

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

10

19

Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát (Tiết 9)

– Kỹ thuật bay trên không.

– Kỹ thuật rơi xuống cát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh..

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

20

Bài 3: Kỹ thuật bay trên không và rơi xuống cát (Tiết 10)

– Kỹ thuật bay trên không.

– Kỹ thuật rơi xuống cát.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh..

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

11

21

Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (T11)

– Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

22

Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (T12)

– Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

12

23

Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (T13)

– Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

24

Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi (T14)

– Phối hợp các giai đoạn kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức nhanh.

– Tranh ảnh về nhảy xa kiểu ngồi, luật thi đấu.

– 01 còi; 04 lá cờ.

– Ván giậm nhảy

Sân thể dục

13

25

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng (Tiết 1)

– Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.

– Hiện tượng “cực điểm” trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh về hiện tượng cực điểm.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

26

Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng (Tiết 2)

– Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.

– Hiện tượng “cực điểm” trong chạy cự ly trung bình và cách khắc phục.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh về chạy giữa quãng, hiện tượng cực điểm.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

14

27

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 3)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

28

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 4)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

15

29

Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát (Tiết 5)

– Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát.

– Một số điều luật trong thi đấu điền kinh.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

30

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong cự ly trung bình (Tiết 6)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

– Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

16

31

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong cự ly trung bình (Tiết 7)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

– Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

32

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong cự ly trung bình (Tiết 8)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

– Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

17

33

Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong cự ly trung bình (Tiết 9)

– Phối hợp chạy giữa quãng và chạy về đích.

– Phối hợp các giai đoạn của kỹ thuật chạy cự ly trung bình.

– Trò chơi phát triển sức bền.

– Tranh ảnh, luật thi đấu điền kinh.

– 01 còi; 04 lá cờ.

Sân thể dục

34

Kiểm tra học kì I: Chạy cự ly trung bình

– Đồng hồ bấm giây, dây đích, còi, cờ xuất phát.

Sân thể dục

18

35

KTĐG xếp loại thể lực: Nhảy xa kiểu ngồi

– Còi, cờ xuất phát, thước dây.

Sân thể dục

36

KTĐG xếp loại thể lực: Chạy cự ly ngắn 60m

– Đồng hồ bấm giây, dây đích, còi, cờ xuất phát.

Sân thể dục

HỌC KÌ II

CHỦ ĐỀ

TUẦN

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

THIẾT BỊ DH

ĐỊA ĐIỂM DH

BÀI THỂ DỤC

19

37

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 1 đến nhịp 10) (Tiết 1)

– Từ nhịp 1 đến nhịp 10.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 1 đến nhịp 10.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

38

Bài 1: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 1 đến nhịp 10) (Tiết 2)

– Từ nhịp 1 đến nhịp 10.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 1 đến nhịp 10.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

20

39

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 11 đến nhịp 20) (Tiết 3)

– Từ nhịp 11 đến nhịp 20.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 11 đến nhịp 20.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

40

Bài 2: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 11 đến nhịp 20) (Tiết 4)

– Từ nhịp 11 đến nhịp 20.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 11 đến nhịp 20.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

BÀI THỂ DỤC

21

41

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 21 đến nhịp 30) (Tiết 5)

– Từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

42

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 21 đến nhịp 30) (Tiết 6)

– Từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

22

43

Bài 3: Bài thể dục liên hoàn (Từ nhịp 21 đến nhịp 30) (Tiết 7)

– Từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Trò chơi phát triển khéo léo.

– Tranh ảnh từ nhịp 21 đến nhịp 30.

– Cờ thể dục, còi.

Sân thể dục

THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

44

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 1)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

23

45

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 2)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

46

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 3)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

24

47

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 4)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

48

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 5)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

25

49

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 6)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

50

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 7)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

26

51

Bài 1: Kỹ thuật phát cầu thuận tay (Tiết 8)

– Kỹ thuật phát cầu thuận tay.

– Một số điều luật trong thi đấu cầu lông.

Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật phát cầu thuận tay, điều luật trong thi đấu cầu lông.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

52

Kiểm tra đánh giá giữa học kì 2: Bài thể dục liên hoàn

– Còi, cờ thể dục.

Sân thể dục

THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

27

53

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 9)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

54

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 10)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

28

55

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 11)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

56

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 12 )

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

29

57

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 13)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

58

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 14)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

30

59

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 15)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

60

Bài 2: Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 16)

– Bài tập bổ trợ.

– Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

Bài tập phối hợp.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

31

61

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 17)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

62

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 18)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

32

63

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 19)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

64

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 20)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

THỂ THAO TỰ CHỌN: CẦU LÔNG

33

65

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 21)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

66

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 22)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

34

67

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 23)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

68

Bài 3: Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải (Tiết 24)

– Bài tập bổ trợ.

– Di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Trò chơi vận động.

– Tranh ảnh về kĩ thuật thuật di chuyển ngang đánh cầu cao tay bên phải.

– Còi, dây nhảy, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

35

69

Kiểm tra đánh giá cuối học kì 2 : cầu lông

Còi, cầu lông, vợt, lưới cầu lông.

Sân thể dục

70

KTĐG xếp loại thể lực: chạy bền trên địa hình tự nhiên

– Đồng hồ bấm giây, còi, dây đích, cờ góc.

Sân thể dục

II. Nhiệm vụ khác (nếu có):Bồi dưỡng học sinh giỏi.

…… ngày ……..tháng …. năm 2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post