Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

pgdsathay
pgdsathay 09/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Phân phối chương trình môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Thông qua mẫu kế hoạch dạy học môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống,Kế hoạch dạy học môn Toán 10 kết nối tri thức với cuộc sống.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 Kết nối tri thức

TRƯỜNG: THPT………………

TỔ: ……………………

Họ và tên giáo viên: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10
SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GD KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10
NĂM HỌC 2022 – 2023

Kì 1. 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Kì 2. 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tổng cả năm 70 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

HỌC KÌ 1

CHỦ ĐỀ 1. NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ

1, 2

3

Bài 1. Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội

2, 3

3

Bài 2. Các chủ thể của nền kinh tế

CHỦ ĐỀ 2. THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

4, 5

3

Bài 3. Thị trường

5, 6

3

Bài 4. Cơ chế thị trường

CHỦ ĐỀ 3. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THUẾ

7, 8

3

Bài 5. Ngân sách nhà nước

8

1

Kiểm tra giữa kì 1

9, 10

3

Bài 6. Thuế

CHỦ ĐỀ 4. SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT

10, 11

3

Bài 7. Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

CHỦ ĐỀ 5. TÍN DỤNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TÍN DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG

12

2

Bài 8. Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống

13, 14

4

Bài 9. Dịch vụ tín dụng

CHỦ ĐỀ 6. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

15, 16

4

Bài 10. Lập kế hoạch tài chính cá nhân

CHỦ ĐỀ 7. PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

17

2

Bài 11. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của pháp luật

18

1

Kiểm tra cuối kì 1

HỌC KÌ 2

18, 19

2

Bài 12. Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

19, 20

2

Bài 13. Thực hiện pháp luật

CHỦ ĐỀ 8. HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

20, 21

2

Bài 14. Giới thiệu về Hiến Pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

21, 22

3

Bài 15. Nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị

23, 24

3

Bài 16: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp

24, 25, 26

5

Bài 17: Nội dung cơ bản của Hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường.

27

1

Kiểm tra giữa học kì 2

27, 28

3

Bài 18. Nội dung cơ bản của hiến pháp về bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

CHỦ ĐỀ 9: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

29, 30

3

Bài 19: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

30, 31

3

Bài 20. Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam

32, 33

3

Bài 21. Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

33, 34

2

Bài 22. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân

34, 35

2

Bài 23. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

35

1

Kiểm tra cuối học kì 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post