Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 09/05/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo là bản thiết kế và hướng dẫn cụ thể cho học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật lớp 10 gồm 70 tiết, học kì 1 là 36 tiết, kì 2 là 34 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10 sách Chân trời sáng tạo

PPCT Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG:THPT……………………

TỔ: ………………………………..

Họ và tên giáo viên: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 – SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết

Cả năm: 70 tiết

Tuần Tiết Nội dung Chú ý

HỌC KÌ 1

Chủ đề 1: Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế

1

2

Bài 1: Nền kinh tế và các hoạt động của nền kinh tế

2

2

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế

Chủ đề 2: Thị trường và cơ chế thị trường

3

2

Bài 3: Thị trường và chức năng của thị trường

4, 5

3

Bài 4: Cơ chế thị trường

5

1

Kiểm tra

6

2

Bài 5: Giá cả thị trường và chức năng của giá cả thị trường

Chủ đề 3: Ngân sách nhà nước và thuế

7, 8

3

Bài 6: Ngân sách nhà nước và thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước

8

1

Kiểm tra giữa kì 1

9, 10

3

Bài 7: Thuế và thực hiện pháp luật về thuế

Chủ đề 4: Sản xuất kinh doanh và các mô hình kinh doanh

10, 11, 12

4

Bài 8: Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh

Chủ đề 5: Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

12, 13

3

Bài 9: Tín dụng và vai trò của tín dụng

14

2

Bài 10: Cách sử dụng các dịch vụ tín dụng

Chủ đề 6: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

15, 15

4

Bài 11: Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Chủ đề 7: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16

2

Bài 12: Đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

17

2

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 1

18

2

Bài 13: Đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

HỌC KÌ 2

19, 20, 21

6

Bài 14: Quốc hội, chủ tịch nước, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

22

2

Bài 15: Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân

23

2

Bài 16: Chính quyền địa phương

24

1

Kiểm tra

Chủ đề 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

24, 25

2

Bài 17: Pháp luật và đời sống

25, 26

3

Bài 18: Hệ thống pháp luật và văn bản pháp luật Việt Nam

27

2

Ôn tập và kiểm tra giữa kì 2

28

2

Bài 19: Thực hiện pháp luật

Chủ đề 9: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29

2

Bài 20: Khái niệm, đặc điểm và vị trí của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

30

2

Bài 21: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về chính trị

31

2

Bài 22: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

32

1

Kiểm tra

32, 33

3

Bài 23: Nội dung cơ bản của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường

34

2

Bài 24: Nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 về bộ máy nhà nước

35

2

Ôn tập và kiểm tra cuối kì 2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post