Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo

pgdsathay
pgdsathay 18/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo.

Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy một môn học hay một bài học, bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy – học.

Phân phối chương trình môn Địa lí lớp 10 gồm 70 tiết, kì 1 gồm 36 tiết và kì 2 là 34 tiết. Thông qua mẫu phân phối chương trình Địa lí lớp 10 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học cho 35 tuần của năm học 2022 – 2023 phù hợp với trường mình.

Bạn đang xem: Kế hoạch dạy học môn Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo

PPCT Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo năm 2022 – 2023

TRƯỜNG: THCS…………………….

TỔ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10
SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Năm học 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (70 tiết)

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết

Tuần

Tiết

Bài

Ghi chú

1

1

Bài mở đầu. Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

2

Bài 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

2

3

Bài 1. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

4

Bài 2. Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống

3

5

Bài 3. Một số ứng dụng của GPS và bản đồ trong đời sống

6

Bài 4. Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng

4

7

Bài 4. Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng

8

Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

5

9

Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

10

Bài 5. Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

6

11

Bài 6. Thạch quyển, nội lực

12

Bài 6. Thạch quyển, nội lực

7

13

Bài 6. Thạch quyển, nội lực

14

Bài 7. Ngoại lực

8

15

Bài 7. Ngoại lực

16

Bài 8. Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

9

17

Kiểm tra giữa kì I

18

Bài 9. Khí áp và gió

10

19

Bài 9. Khí áp và gió

20

Bài 10. Mưa

11

21

Bài 10. Mưa

22

Bài 11. Thực hành: Đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu trên Trái Đất, phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

12

23

Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa

24

Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa

13

25

Bài 13. Nước biển và đại dương

16

Bài 13. Nước biển và đại dương

14

27

Bài 14. Đất

28

Bài 14. Đất

15

29

Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

30

Bài 15. Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật

16

31

Bài 16. Thực hành. Phân tích sự phân bố của đất và sinh vật trên Trái Đất

32

Kiểm tra cuối kì I

17

33

Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

34

Bài 17. Vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí

18

35

Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

36

Bài 18. Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

HỌC KÌ II

19

37

Bài 19. Dân số và sự phát triển dân số thế giới

38

Bài 20. Cơ cấu dân số

20

39

Bài 20. Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới

40

Bài 20. Phân bố dân cư và đô thị hóa trên thế giới

21

41

Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa

42

Bài 21. Phân bố dân cư và đô thị hóa

22

43

Bài 22. Thực hành: Phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

44

Bài 22. Thực hành: Phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

23

45

Bài 23. Nguồn lực phát triển kinh tế

46

Bài 24. Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

24

47

Bài 25. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

48

Bài 26. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

25

49

Bài 26. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

50

Bài 26. Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

26

51

Bài 27. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại và định hướng phát triển nông nghiệp

51

Bài 27. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại và định hướng phát triển nông nghiệp

27

53

Kiểm tra giữa kì II

54

Bài 28. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

28

55

Bài 29. Cơ cấu, vai trò và đặc điểm công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp

56

Bài 30. Địa lí các ngành công nghiệp

29

57

Bài 30. Địa lí các ngành công nghiệp

58

Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

30

59

Bài 31. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

60

Bài 32. Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

31

61

Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ

62

Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải

32

63

Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải

64

Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông

33

65

Bài 36. Địa lí ngành thương mại

66

Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính – ngân hàng

34

67

Bài 38. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch

68

Bài 39. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

35

69

Bài 40. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

70

Kiểm tra cuối kì II

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post