Hướng dẫn 906/HD-TLĐ Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hướng dẫn 906/HD-TLĐ Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Hướng dẫn 906/HD-TLĐ

Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Ngày 12/06/2017, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 906/TLĐ về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017. Theo đó, công đoàn cơ sở được sử dụng 100% đối với nhiều khoản thu như sau:

Bạn đang xem: Hướng dẫn 906/HD-TLĐ Hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

  • Công đoàn cơ sở được sử dụng 67% kinh phí công đoàn, 60% đoàn phí công đoàn và 100% khoản thu khác phát sinh tại đơn vị.
  • Đối với công đoàn các cấp trên cơ sở được sử dụng 33% kinh phí công đoàn, 40% đoàn phí công đoàn và 100% khoản thu khác phát sinh tại đơn vị.
  • Việc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương quy định.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 906/TLĐ
Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2017

Kính gửi:

– Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố
– Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương
– Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
– Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TLĐ ngày 13/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc phê duyệt dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn cho công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở năm 2017 như sau:

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng:

– Kinh phí công đoàn: 67%

– Đoàn phí công đoàn: 60%

– Thu khác: 100% phát sinh tại đơn vị

2. Công đoàn các cấp trên cơ sở được sử dụng:

– Kinh phí công đoàn: 33%

– Đoàn phí công đoàn: 40%

– Thu khác: 100% phát sinh tại đơn vị

Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương quy định.

Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa Tổng Liên đoàn với Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương thực hiện như quy định tại Khoản 2 Điều 22 Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thông báo để công đoàn các cấp biết, tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên
– T/trực ĐCT-TLĐ (để báo cáo)
– Lưu TC; Văn thư TLĐ

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post