Hướng dẫn 279/2013/HD-TLĐ Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hướng dẫn 279/2013/HD-TLĐ Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Hướng dẫn 279/2013/HD-TLĐ

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn

Hướng dẫn 279/2013/HD-TLĐ về tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 279/2013/HD-TLĐ Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, viên chức người lao động và đoàn viên công đoàn

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM

——–
Số: 279/HD-TLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

HƯỚNG DẪN
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG CNVCLĐ VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

Thuốc lá đã và đang gây ra những tổn thất to lớn đối với sức khỏe con người, khói thuốc lá với các thành phần độc tính chứa hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó có khoảng 40 loại gây ung thư, đồng thời khoa học đã chứng minh khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, phổi. Ngoài tác hại đối với sức khỏe con người, thuốc lá còn gây ra những thiệt hại về kinh tế và môi trường.

Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Luật có 5 Chương và 35 điều, quy định về quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-TTg, ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của CNVCLĐ được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá.

2. Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, giúp CNVCLĐ, nhất là lực lượng CNLĐ trẻ hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.

3. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá cần được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được lồng ghép trong hoạt động công tác Tuyên giáo Công đoàn.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá bao gồm các nội dung sau đây:

1. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp quy về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới môi trường sống và cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

3. Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.

4. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

– Tham gia cùng với các cơ quan chức năng Nhà nước xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về phòng, chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ; nghiên cứu, xây dựng các đề án hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế cho người trồng thuốc lá, công nhân sản xuất thuốc lá; phối hợp với Bộ Y tế biên soạn tài liệu phòng, chống tác hại thuốc lá phù hợp với từng đối tượng công nhân, viên chức và người lao động.

– Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn tăng cường thời lượng thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn thi hành Luật, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; kêu gọi CNVCLĐ và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực thi các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Hằng năm, căn cứ vào nguồn kinh phí trong “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá” phối hợp với Bộ Y tế tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

2. Đối với LĐLĐ cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn

– Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể về thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ gắn với thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nghiên cứu, triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến đoàn viên, CNVCLĐ.

– Nghiên cứu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá như tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ; triển khai hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu hành động; treo biển “Cấm hút thuốc lá” tại các phòng làm việc, xưởng sản xuất, phòng họp, trường học, bệnh viện, nhà ga, toa xe v.v…; biên soạn tài liệu, tổ chức hội nghị, lớp tập huấn; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và gia đình gương mẫu hạn chế hoặc không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá. Bổ sung tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, coi đây là một chỉ tiêu thi đua trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiêm túc thực hiện.

– Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tại địa phương để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá ở địa phương, đơn vị.

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nội dung hoạt động vì chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quan tâm, đầu tư cho hoạt động này. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo).

Nơi nhận:
– TT Đoàn Chủ tịch;
– Bộ Y tế;
– Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
– Các Công đoàn ngành Trung ương;
– Các Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
– Các Ban, Đơn vị của TLĐ;
– Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Thanh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post