Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn

Ngày 06/11/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ năm 2017 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018. Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1784/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-TLĐ ngày 26/10/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

– Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng Liên đoàn.

– Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 30/10/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Kế hoạch tổ chức triển khai thu KPCĐ khu vực SXKD qua tài khoản của Tổng Liên đoàn.

– Căn cứ kết quả thực hiện thu – chi tài chính công đoàn năm 2016, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2017. Tổng Liên đoàn hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 như sau:

I – Đánh giá tình hình thực hiện tài chính Công đoàn năm 2017

1. Về thu, chi tài chính công đoàn.

Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện thu, chi, nộp nghĩa vụ tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2017 các cấp công đoàn cần tập trung đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

– Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi tài chính công đoàn, việc giao dự toán và cấp kinh phí năm 2017.

– Đánh giá công tác thống kê, theo dõi số liệu lao động, đoàn viên theo báo cáo của tổ chức và số liệu lao động, đoàn viên theo số liệu thu tài chính công đoàn.

– Đánh giá việc thực hiện: Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016, Nghị quyết số 09c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016 giữa Tổng Liên đoàn và BHXH Việt Nam; Đánh giá việc thực hiện công tác chỉ đạo phối hợp theo Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Đánh giá việc thực hiện Quy chế số 1822/QCPH/BTC-TLĐ ngày 08/12/2014 giữa liên Bộ tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong đó tập trung phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn, kết quả tăng thêm về số thu kinh phí công đoàn khi thực hiện công tác phối hợp trên.

– Đơn vị sự nghiệp công đoàn: Đánh giá công tác thực hiện dự toán năm 2017. Đánh giá kết quả thu, chi sự nghiệp. Đánh giá tình hình thực hiện chi từ nguồn NSNN, trong đó phân tích rõ chi tiết tiền lương; tình hình triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn.

2. Về quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

– Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn; quyết định nguyên tắc xây dựng, phân bổ, duyệt dự toán cho các đơn vị cấp dưới theo quy định của Tổng Liên đoàn; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

– Đánh giá những khó khăn, thuận lợi tại từng cấp công đoàn trong việc triển khai thực hiện các quy định về thu, chi, quản lý tài chính. Đánh giá, phân tích về việc thực hiện cơ chế thu, phân cấp tài chính tác động đến kết quả thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn.

– Đánh giá công tác quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

– Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và tình hình sử dụng tài chính đối với các cơ quan công đoàn.

II – Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018.

1. Mục tiêu, nguyên tắc

1.1. Mục tiêu

Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2018 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế từng ngành, từng địa phương xây dựng dự toán thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành từ đó đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động.

1.2. Nguyên tắc

– Chấp hành nghiêm các quy định của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn. Trong đó tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn.

– Xây dựng dự toán thu tài chính công đoàn phải bảo đảm đúng Quyết định số 1780/QĐ-TLĐ ngày 26/10/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2018; phải xác định được số phải thu tài chính công đoàn trong năm 2018.

– Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

– Dự toán chi tài chính công đoàn cần đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Nội dung chi tập trung cho các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên… hạn chế chi tiếp khách, hành chính và các chi phí khác.

– Trong năm dự toán khi Tổng Liên đoàn ban hành các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện dự toán thì các đơn vị thực hiện theo hiệu lực của văn bản mới ban hành.

2. Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán

2.1. Thu kinh phí công đoàn

2.1.1. Lao động thuộc đối tượng phải đóng KPCĐ

– Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải tổ chức thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực HCSN, khu vực SXKD. Số lao động được thống kê tại các đơn vị bao gồm: số lao động đang đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2017 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp thực hiện theo Quy chế phối hợp số 3601/QCPH-TLĐ-BHXH ngày 20/9/2016), số lao động tại đơn vị thuộc đối tượng doanh nghiệp phải đóng KPCĐ nhưng chưa tham gia BHXH, số lao động dự kiến tăng (giảm) tại đơn vị trong năm kế hoạch 2018.

– Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở:

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: phải thống kê được danh sách các doanh nghiệp đã đóng BHXH tại thời điểm 30/6/2017 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp), từ đó thực hiện xác định số lao động tại các doanh nghiệp như với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khi tổng hợp số lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2018 nếu chênh lệch so với báo cáo thống kê lao động của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn tại cùng thời điểm phải có báo cáo giải trình, thuyết minh.

2.1.2. Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2018 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2017 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục “1.1. Chỉ tiêu lao động của quy định này”.

2.1.3. Số dự toán thu KPCĐ khu vực SXKD

Số dự toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD năm 2018 của LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành TW và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn là dữ liệu để các đơn vị nhập vào Phần mềm thu KPCĐ khu vực SXKD năm 2018 theo Hướng dẫn số 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017 và Kế hoạch số 48/KH-TLĐ ngày 30/10/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu KPCĐ khu vực SXKD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Thời điểm hoàn thành nhập dữ liệu nêu trên trước ngày 01/01/2018.

2.2. Thu đoàn phí công đoàn

Số thu ĐPCĐ năm 2018 được xác định trên cơ sở số đoàn viên thực tế tại các công đoàn cơ sở nhân với tiền lương và phụ cấp của đoàn viên được quy định chi tiết tại Chương IV, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mức thu đoàn phí công đoàn bình quân của 1 đoàn viên năm 2018 tại các LĐLĐ tỉnh thành phố, công đoàn ngành TW và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đảm bảo không thấp hơn mức thu bình quân của 1 đoàn viên công đoàn theo báo cáo quyết toán năm 2016.

2.3. Thu khác

Trên cơ sở số thực hiện trên báo cáo quyết toán tài chính công đoàn của đơn vị năm 2016, số ước thực hiện năm 2017 các đơn vị dự kiến số thu khác trong dự toán năm 2018 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu.

2.4. Chi tài chính công đoàn

– Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của Tổng Liên đoàn. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí… Việc đầu tư XDCB, cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị, tài sản phải cân đối từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy tại các cấp CĐ. Đồng thời cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí về Tổng Liên đoàn theo đúng quy định được giao.

– Các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp cần chủ động thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

– Phân phối tài chính công đoàn: Thực hiện theo Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

– Năm 2018, Kinh phí công đoàn được phân phối cho CĐCS được sử dụng 68% tổng số thu và công đoàn cấp trên (các cấp) được sử dụng 32% tổng số thu.

– Chi của công đoàn cấp trên cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 826/TLĐ ngày 07/7/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành mục lục thu, chi tài chính cơ quan công đoàn; Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn; Hướng dẫn số 849/HD-TLĐ ngày 08/6/2017 hướng dẫn sửa đổi Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ.

– Chi của công đoàn cơ sở: Thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

– Dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2018 của đơn vị nếu sử dụng tài chính công đoàn tích luỹ thực hiện theo Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016, việc đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế thực hiện theo Quyết định số 1912/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Nội dung sử dụng được thuyết minh cụ thể trong hồ sơ dự toán và được thực hiện theo đúng thẩm quyền phân cấp của Tổng Liên đoàn.

III- Tổ chức thực hiện

1. Hồ sơ dự toán tài chính công đoàn năm 2018 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ, đầy đủ các biểu mẫu bắt buộc sau:

– Báo cáo tổng hợp dự toán thu – chi tài chính công đoàn (mẫu B15-TLĐ)

– Báo cáo dự toán thu – chi đơn vị sự nghiệp (mẫu B15b-TLĐ)

– Thống kê danh sách tên đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn gồm: lao động, đoàn viên… theo khu vực HCSN, SXKD (theo mẫu nhập phần mềm thu KPCĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương VN).

– Mẫu 01a, 01b kèm theo Quyết định số 887/QĐ-TLĐ ngày 02/7/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp.

– Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách và lao động khác tại công đoàn cấp trên cơ sở trở lên (thời điểm 30/10/2017).

– Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2017, thuyết minh chi tiết dự toán năm 2018.

2. Quy trình, thời hạn nộp Báo cáo dự toán

– Báo cáo dự toán của đơn vị được thông qua Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét thống nhất trước khi gửi về Tổng Liên đoàn (Ban Tài chính).

– Thời hạn nộp báo cáo trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.

3. Về phương thức xét duyệt dự toán

– Căn cứ theo hồ sơ báo cáo dự toán của đơn vị, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn dự kiến giao chỉ tiêu thu, chi cho đơn vị trình Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt, không mời các đơn vị về làm việc với Tổng Liên đoàn để duyệt dự toán.

– Căn cứ hướng dẫn này và tình hình thực tế, LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Thường trực ĐCT-TLĐ;
– LĐLĐ các tỉnh,Thành phố; CĐ ngành TW và tương đương; CĐ TCTY trực thuộc TLĐ; đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ;
– Lưu Ban Tài chính; Văn phòng TLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post