Hàm SUMIFS trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm SUMIFS trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 05/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm SUMIFS trong Excel.

SUMIFS là một hàm Excel giúp bạn tính tổng theo nhiều tiêu chí. Hãy cùng VietJack tìm hiểu những điều bạn cần biết về hàm SUMIFS trong Microsoft Excel nhé!

SUMIFS là một hàm Excel thường xuyên được sử dụng
SUMIFS là một hàm Excel thường xuyên được sử dụng

Cách dùng hàm SUMIFS trong Excel

SUMIFS là một hàm để tính tổng các ô đáp ứng nhiều tiêu chí. SUMIFS có thể được dùng để tính tổng những giá trị khi ô chứa chúng đáp ứng tiêu chí theo ngày, số và text. SUMIFS hỗ trợ toán tử logic (>,<,<>,=) và ký tự đại diện (*,?) để đối sánh một phần.

Bạn đang xem: Hàm SUMIFS trong Excel

 • Mục đích: Tính tổng các ô khớp nhiều tiêu chí.
 • Giá trị trả về: Tính tổng các ô đáp ứng tất cả tiêu chí.
 • Công thức: =SUMIFS (sum_range, range1, criteria1, [range2], [criteria2], …)
 • Trong đó:
  • sum_range: Phạm vi được tính tổng
  • range1: Phạm vi đánh giá đầu tiên
  • criteria1: Tiêu chí sử dụng trên phạm vi 1
  • range2: (tùy chọn) Phạm vi đánh giá thứ hai
  • criteria2: (tùy chọn) Tiêu chí sử dụng trên phạm vi 2
 • Phiên bản: SUMIFS có thể sử dụng trên Excel 2007

Lưu ý:

Hàm SUMIFS tính tổng các ô trong phạm vi sử dụng tiêu chí được cung cấp. Khác hàm SUMIF, bạn có thể áp dụng nhiều hơn 1 tiêu chí cho SUMIFS với nhiều phạm vi. range1 là phạm vi đầu tiên được tính. Tiêu chí được cung cấp theo cặp (range/criteria) và chỉ bắt buộc phải có cặp đầu tiên. Để thêm tiêu chí, bổ sung một cặp range/criteria. Excel cho phép tối đa 127 cặp range/criteria.

Tiêu chí có thể bao gồm toán tử logic (>,<,<>,=) và ký tự đại diện (*,?) để đối sánh một phần. Tiêu chí cũng có thể dựa trên một giá trị ở ô khác.

SUMIFS nằm trong một nhóm 8 hàm Excel, chia tiêu chí logic thành hai phần (phạm vi + tiêu chí). Kết quả, công thức được dùng để xây dựng tiêu chí sẽ khác nhau và SUMIFS cần một phạm vi ô cho các đối số tương ứng. Bạn không thể dùng một mảng.

Ví dụ về cách dùng hàm SUMIF trong Excel

Đối với một điều kiện, công thức hàm SUMIFS như sau:

=SUMIFS(sum_range,range1,criteria1)

Khi ô trong range1 đáp ứng criteria1, các ô tương ứng ở sum_range sẽ được tính tổng. Công thức hàm SUMIFS theo hai điều kiện như sau:

=SUMIFS(sum_range,range1,criteria1,range2,criteria2)

Lưu ý, tiêu chí được cung cấp theo cặp range/criteria. Khi các ô trong range1 đáp ứng criteria1 và ô ở range2 đáp ứng criteria2, những ô tương ứng trong sum_range sẽ được tính tổng. Công thức tương tự được mở rộng để xử lý nhiều điều kiện hơn.

Worksheet ví dụ ở bài viết này có 2 công thức SUMIFS. Ở ví dụ đầu tiên (I5), SUMIFS trả về tổng các giá trị ở cột F, trong đó màu ở cột C là “red”. Ở ví dụ thứ hai (I6), SUMIFS tính tổng các giá trị ở cột F khi màu “red” và tiểu bang là Texas (TX):

=SUMIFS(F5:F15,C5:C15,"red") // color="red"
=SUMIFS(F5:F15,C5:C15,"red",D5:D15,"TX") // color="red", state="TX"

Lưu ý, dấu bằng không bắt buộc khi xây dựng tiêu chí tương đương. Ngoài ra, nhớ rằng SUMIFS không phân biệt chữ hoa – chữ thường. Bạn có thể dùng red hoặc Red và TX hay tx.

Lưu ý:

 • Nhiều điều kiện được áp dụng bằng logic AND. Ví dụ: điều kiện 1 AND điều kiện 2…
 • Mỗi phạm vi bổ sung phải có cùng số hàng và cột như sum_range, nhưng các phạm vi không cần phải liền kề. Nếu phạm vi không khớp, bạn sẽ bị lỗi #VALUE.
 • Chuỗi text theo tiêu chí phải nằm trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:
  “apple”, “>32”, “jap*”
 • Các tham chiếu ô theo tiêu chí không nằm trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: “<“&A1
 • Ký tự đại diện ?* có thể được dùng trong tiêu chí. Dấu hỏi khớp với một ký tự bất kỳ, dấu hoa thị khớp với một chuỗi ký tự.
 • Để tìm dấu hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy sử dụng dấu ngã (~) trước dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị (tức là ~ ?, ~ *).
 • SUMIF và SUMIFS có thể xử lý các phạm vi, nhưng dãy hay mảng thì không. Điều đó có nghĩa bạn không thể dùng các hàm khác như YEAR theo phạm vi tiêu chí, do kết quả là một mảng.
 • Thứ tự các đối số khác nhau giữa hàm SUMIFS và SUMIF. Sum_range là đối số đầu tiên trong SUMIFS, nhưng đối số thứ ba ở SUMIF.

Trên đây là mọi điều bạn cần biết về cách dùng hàm SUMIFS trong Excel. Hãy chia sẻ cùng độc giả VietJack về cách bạn dùng hàm Excel tính tổng này nhé!

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post