Hàm DATE trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm DATE trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 05/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm DATE trong Excel.

Hàm DATE trong Microsoft Excel tạo ra một ngày hợp lệ từ năm, tháng và ngày. Hàm DATE hữu ích khi bạn muốn tập hợp các ngày cần thay đổi linh động theo giá trị khác trong một bảng tính Excel.

Cách sử dụng hàm DATE trong Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel cho Android Microsoft Excel cho iOS Microsoft Excel Online

Bạn đang xem: Hàm DATE trong Excel

Mọi điều bạn cần biết về hàm DATE trong Excel

Mục đích: Tạo ngày tháng theo năm, tháng và ngày.

Giá trị trả về: Một ngày tháng hợp lệ trong Excel.

Cú pháp: =DATE (year, month, day).

Trong đó:

  • Year – Số năm.
  • Month – Số tháng.
  • Day – Số ngày.

Lưu ý khi sử dụng hàm DATE trong Excel

Hàm DATE tạo một ngày hợp lệ trong Excel bằng cách dùng từng số năm, tháng và ngày. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm DATE để tạo ngày 1/1/1999 và 1/6/2010 như sau:

=DATE(1999,1,1) // Jan 1, 1999
=DATE(2010,6,1) // Jun 1, 2010

Bạn nên dùng hàm DATE trong Excel khi muốn ngày thay đổi tự động theo giá trị khác. Ví dụ, với 2018 trong ô A1:

=DATE(A1,4,15) // Apr 15, 2018

Nếu A1 đổi sang 2019, hàm DATE sẽ trả về ngày 15/4/2019.

Hàm DATE đặc biệt hữu dụng khi nhập ngày tháng vào các hàm Excel khác như SUMIFS hoặc COUNTIFS. Vì bạn có thể dễ dàng tập hợp ngày tháng bằng các giá trị năm, tháng và ngày từ ô tham chiếu hoặc kết quả công thức liên quan. Ví dụ, để đếm ngày lớn hơn 1/1/2019 trong một bảng tính nơi A1, B1 và C1 chứa năm, tháng và giá trị ngày tương ứng, bạn có thể dùng một công thức như sau:

=COUNTIF(range,">"&DATE(A1,B1,C1))

Kết quả của COUNTIF sẽ cập nhật khi A1, B1 hoặc C1 thay đổi.

Lưu ý: Hàm DATE thực sự trả về số seri và không phải ngày được định dạng. Trong hệ thống DATE của Excel, ngày tháng là các số theo chuỗi. Ví dụ: January 1, 1900 là số 1 và ngày sau đó là số lớn hơn. Để hiện giá trị ngày dưới dạng có thể đọc, áp dụng một định dạng số bạn muốn.

Lưu ý:

  • Ngày tháng trên Excel bắt đầu từ năm 1900. Nếu year nằm giữa 0 và 1990, Excel sẽ thêm 1900 vào năm đó.
  • Month có thể lớn hơn 12 và nhỏ hơn 0. Nếu month lớn hơn 12, Excel sẽ thêm month vào tháng đầu tiên của năm được chọn. Nếu month thấp hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ đi giá trị tuyệt đối của tháng cộng thêm 1 (ABS(month) + 1) từ tháng đầu tiên của năm được cung cấp.
  • Các giá trị ngày có thể âm hoặc dương. Nếu day lớn hơn các ngày trong tháng được đưa ra, Excel sẽ thêm day vào ngày đầu tiên của tháng đó. Nếu day nhỏ hơn hoặc bằng 0, Excel sẽ trừ giá trị ngày tuyệt đối, cộng thêm 1 (ABS(day) + 1) từ ngày đầu tiên của tháng được chỉ định.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post