Hàm COUNT trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm COUNT trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 02/12/2022

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm COUNT trong Excel.

Hàm COUNT là hàm Excel giúp bạn thống kê dữ liệu nhanh chóng. Hãy cùng VietJack tìm hiểu cách dùng hàm COUNT trong Excel nhé!

Một ví dụ về cách dùng hàm COUNT trong Excel
Một ví dụ về cách dùng hàm COUNT trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm COUNT trong Microsoft Excel

Hàm COUNT trong Microsoft Excel đếm số lượng ô chứa giá trị số, bao gồm số âm, phần trăm, ngày, giờ, phân số và các công thức toán học. Hàm Excel này bỏ qua ô trống và chứa text.

Bạn đang xem: Hàm COUNT trong Excel

 • Mục đích sử dụng: Đếm số lượng ô chứa số.
 • Giá trị trả về: Số lượng các giá trị số.
 • Công thức: =COUNT (value1, [value2], …). Trong đó:
  • value1 – Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.
  • value2 – (tùy chọn) Một mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi.
 • Phiên bản: Excel 2003

Lưu ý khi sử dụng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT đếm các giá trị số trong danh sách tham chiếu được cung cấp. COUNT tính nhiều đối số dưới dạng value1, value2, value3… Các đối số có thể là giá trị được mã hóa cứng riêng lẻ, tham chiếu ô hoặc phạm vi lên tới tổng 255 đối số. Tất cả số đều được đếm, bao gồm số âm, phần trăm, ngày, giờ, phân số và công thức trả về số.

Ví dụ cách dùng hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT đếm các giá trị số và bỏ qua giá trị text:

=COUNT(1,2,3) // kết quả: 3
=COUNT(1,"a","b") //kết quả: 1
=COUNT("apple",100,125,150,"orange") // kết quả: 3

Thông thường, hàm COUNT được dùng trên một phạm vi. Ví dụ, để đếm các giá trị số trong phạm vi A1:A10:

=COUNT(A1:A100) //đếm các số trong A1:A10

Ở ví dụ này, COUNT được dùng để đếm số trong phạm vi B5:B15:

=COUNT(B5:B15) // kết quả: 6

COUNT trả về 6, bởi có 6 giá trị số trong phạm vi từ B5:B15. Giá trị text, ô trống bị bỏ qua. Lưu ý, ngày và giờ là số, vì thế, chúng được được đếm.

Tóm lại, điều bạn cần nhớ khi dùng hàm COUNT trong Excel là:

 • COUNT có thể xử lý tới 255 đối số.
 • COUNT bỏ qua giá trị logic TRUE và FALSE.
 • COUNT bỏ qua giá trị text và ô trống.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post