Hàm AND trong Excel - Phòng GD&DT Sa Thầy

Hàm AND trong Excel

pgdsathay
pgdsathay 04/01/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Hàm AND trong Excel.

Hàm AND trong Microsoft Excel là một hàm logic được dùng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Dưới đây là mọi điều bạn cần biết về hàm AND trong Excel.

Cách sử dụng hàm AND trong Excel
  • Microsoft Excel

Cách sử dụng Hàm AND trong Excel

Mục đích: Kiểm tra nhiều điều kiện bằng hàm AND trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm AND trong Excel

Giá trị trả về: TRUE nếu tất cả đối số được đánh giá đều đúng. Nếu không, kết quả sẽ là FALSE.

Cấu trúc: =AND (logical1, [logical2], …)

Trong đó:

  • logical1 – Điều kiện hay giá trị đầu tiên cần đánh giá đầu tiên.
  • logical2 – (Tùy chọn) Điều kiện hay giá trị cần đánh giá thứ hai.

Ví dụ: Để kiểm tra xem một số ở ô A1 có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 trong Microsoft Excel, công thức sẽ là: =AND(A1>0,A1<10).

Hàm AND trong Excel có thể được dùng như bài kiểm tra logic bên trong hàm IF để tránh các hàm IF lồng nhau và có thể kết hợp với hàm OR.

Lưu ý khi sử dụng hàm AND trong Excel

Hàm AND được dùng để kiểm tra nhiều hơn một điều kiện logic cùng lúc, tối đa tới 255 điều kiện. Mỗi điều kiện logic phải trả về TRUE hoặc FALSE hoặc dãy hay các tham chiếu chứa giá trị logic.

Hàm AND sẽ đánh giá toàn bộ giá trị được cung cấp và trả về TRUE chỉ khi toàn bộ giá trị cần đánh giá đều đúng. Nếu có bất kỳ giá trị sai, hàm AND sẽ trả kết quả FALSE.

Cả hàm AND và OR sẽ tổng hợp kết quả thành một giá trị duy nhất. Điều này có nghĩa chúng không thể được dùng trong các phép tính mảng.

Lưu ý:

  • Hàm AND không phân biệt chữ viết hoa và thường.
  • Hàm AND không hỗ trợ các ký tự đại diện.
  • Các đối số là giá trị text hoặc ô trống sẽ bị bỏ qua.
  • Hàm AND trả về #VALUE nếu không có giá trị logic được tìm thấy hay được tạo trong quá trình đánh giá.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tổng hợp

Rate this post