Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS - Phòng GD&DT Sa Thầy

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS

pgdsathay
pgdsathay 18/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS.

Mô đun 8

Bạn đang xem: Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS

Bên cạnh đó, thầy cô còn có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 Tiểu học, để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của VietJack:

Đáp án 30 câu trắc nghiệm Module 8 THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất.

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS gồm

 • Cả A, B và C
 • Giáo dục học sinh về thái độ, niềm tin dùng dẫn đối với chuẩn mực đạo đức, lối sống
 • Giáo dục học sinh có nhận thức dùng về chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy tắc thực hiện chuẩn mực, hành vi
 • Tổ chức tập luyện, rèn luyện kỹ năng hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh

2. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS được thực hiện thông qua những con đường giáo dục nào sau đây?

 • Hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân & tổ chức Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp cho học sinh
 • Giáo dục lao động, rèn luyện thể lực, sức khỏe.
 • Hoạt động dạy học các môn học.
 • Hoạt động dạy học; Hoạt động trải nghiệm- Hướng nghiệp: Hoạt động xã hội và những hoạt động giáo dục khác trong nhà trường

3. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1965 diễn ra dưới những tác động của những lực lượng giáo dục nào dưới đây

 • Nhà trường và xã hội.
 • Nhà trường, gia đình và xã hội.
 • Nhà trường.
 • Giáo viên; cha mẹ học sinh.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò chủ đạo của nhà trường trong phối hợp các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS thể hiện:

 • Cả A, B và C
 • Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các lực lượng về thực hiện trách nhiệm phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Chủ động lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
 • Chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

5. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng xã hội nào có chức năng chủ chốt trong phối hợp với nhà trường để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và an ninh trật tự khu vực, an ninh mạng và an toàn giao thông cho học sinh ở trường trung học cơ sở 2

 • Hội phụ nữ địa phương.
 • Chính quyền địa phương.
 • Đoàn Thanh niên địa phương.
 • Công an trên địa bàn

6. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Chính quyền địa phương
 • Nhà trường.
 • Cha mẹ học sinh
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường

7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng Kéo thả thông tin ở cột A và ghép nội dung thông tin ở cột B cho phù hợp

1. Nhiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

1. Giáo dục học sinh nhận thức về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội – Giáo dục tình cảm, niềm tin tích cực vào chuẩn mực đạo đức – Hình thành hành vi, thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức, lối sống
2. Bản chất quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 2. Quá trình tổ chức cuộc sống hoạt động và giao lưu cho học sinh, quá trình chuyển hóa nhận thức thành hành vi và thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4. Nhà trường, gia đình, xã hội.
4. Lực lượng giáo dục

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh trong giáo dục đạo đức lối sống cho các em

8. Chọn đáp án đúng nhất.

Phát biểu nào dưới đây dùng với vai trò của giáo viên làm cộng tác chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng thực hiện xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Cán bộ quản lý nhà trưởng là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh…………………………………….

 • Chỉ đạo kết nối nhà trường với các tổ chức xã hội ở địa phương trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Đề xuất chương trình hành động giữa nhà trường với các tổ chức xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 • Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan đoàn thể ở địa phương trong phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây đúng với bản chất của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS?

 • Quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà giáo dục cho học sinh tham gia, qua đó hình thành nhận thức, thói quen đạo đức cho mỗi học sinh
 • Quá trình tổ chức hoạt động và giao lưu cho học sinh THCS, trong quá trình đó dưới tác động giáo dục học sinh THCS chuyển hóa tích cực, tự giác những yêu cầu về đạo đức, lối sống thành nhận thức, tình cảm, hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức
 • Quá trình tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh THCS
 • Quá trình chuyển hóa tích cực tự giác những yêu cầu cần đạt về đạo đức, lối sống thành thói quen và hành vi phù hợp ở mỗi học sinh

11. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ nào để xác định chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cấp THCS?

 • Cả A. B. C
 • Mục tiêu giáo dục đạo đức lối sống trong chương trình môn học 2018:
 • Mục tiêu giáo dục cấp học và yêu cầu cần đạt về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS
 • Điều kiện thực tiễn của nhà trường, gia đình học sinh và địa phương.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu đối với học sinh THCS trong chương trình 2018 “Quan tâm đến các công việc của gia đình; Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình” là yêu cầu cần đạt của phẩm chất nào dưới đây

 • Trách nhiệm
 • Chăm chỉ
 • Yêu nước.
 • Nhân đi

13. Chọn đáp án đúng nhất

“Quan tâm đến các công việc của cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng” là yêu cầu cần đạt đối với biểu hiện nào dưới đây?

 • Có trách nhiệm với môi trường sống
 • Có trách nhiệm với gia đình.
 • Có trách nhiệm với bản thân.
 • Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội

14. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là

 • A, B, C
 • Mục tiêu chủ đề phải hưởng đến hình thành cho học sinh những giá trị đạo đức, lối sống chứa đựng trong chủ đề
 • Chủ đề phù hợp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS
 • Nội dung chủ đề cần chuyển hóa được mục tiêu của chủ đề

15. Chọn đáp án đúng nhất

Xác định chủ đề và nội dung chủ đề để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS cần đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với năng lực của người giáo viên và phụ huynh học sinh
 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với đặc thù môn học.
 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với loại hình hoạt động giáo dục dự kiến tổ chức.
 • Chủ đề, nội dung chủ đề và quá trình thực hiện chủ đề phải chứa đựng các giá trị đạo đức, lối sống cần hình thành cho học sinh

16. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở được xác định dựa trên………….

 • A. B.C
 • Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục trong nhà trường
 • Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể:
 • Nhu cầu thực tiễn về phát triển toàn diện nhân cách học sinh đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phối hợp về phía gia đình trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS……….

 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện chủ đề giáo dục, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh
 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong hỗ trợ tổ chức hoạt động dạy học
 • Huy động động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện các chủ đề giáo dục
 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong đánh giá kết quả giáo dục học sinh

18. Chọn đáp án đúng nhất

“Nội dung chủ đề giáo dục chứa đựng các giá trị và nội dung giá trị đạo đức cần hình thành ở học sinh” là yêu cầu

 • Yêu cầu lựa chọn hình thức và nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong thực hiện chủ đề
 • Yêu cầu xây dựng kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống
 • Yêu cầu xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Yêu cầu xây dựng chuỗi hoạt động thành phần thể hiện nội dung của chủ để giáo dục đạo đức, lối sống

19. Chọn đáp án đúng nhất

Diễn đạt nào dưới dãy thể hiện yêu cầu về nội dung của chủ để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:

 • Thể hiện sự tham gia của các lực lượng giáo dục
 • Thể hiện chuỗi hoạt động và hình thức hoạt động phù hợp chủ đề
 • Phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường và quá trình dạy học các môn học.
 • Các giá trị đạo đức cần hình thành cho học sinh được chuyển hóa thiết kế dưới dạng các hoạt động và hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh trải nghiệm qua đó hình thành cho học sinh hành vi đạo đức tích cực.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là…………….

 • A. B. C
 • Các nhiệm vụ học tập của học sinh trong học kỳ, năm học, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ triển khai với tập thể lớp
 • Mục tiêu giáo dục của cấp học nói chung và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống của cấp học nói riêng theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục đào tạo
 • Hình thức tổ chức giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của từng lớp sẽ triển khai

21. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin giáo dục đạo đức, lối sống 8 thông tin về học sinh cần trao đổi giữa nhà trường, gia đình, xã hội cần tập trung vào các nội dung nào sau đây:

 • Cả A, B và C
 • B Nội dung giáo dục, nhiệm vụ giáo dục, những thành tích đạt được của học sinh
 • Mục tiêu giáo dục học sinh
 • Hình thức tổ chức giáo dục học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Các thông tin về gia đình học sinh cần thiết lập và cập nhật thường xuyên khi có những thay đổi:

 • Cả A, B VÀ C
 • Chỗ ở hiện tại của gia đình: Nghề nghiệp hiện tại của cha mẹ, trình độ văn hóa của cha, mọi
 • Họ tên bố, hoặc mẹ của học sinh, Số điện thoại hay Email để liên lạc,
 • Những thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của gia đình với chính quyền địa phương và cộng đồng vị…

23. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường tư vấn cho cha mẹ học sinh về kiến thức nuôi dạy con cái, đồng hành cùng con… có thể được tiến hành qua các hình thức sau đây:

 • A&B
 • Tư vấn qua tham gia các Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn trao đổi.
 • Tư vấn qua email, zalo; Facebook; điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp
 • Tư vấn qua hoạt động của trung tâm tư vấn nhà trường

24. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng tham gia phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là…………

 • Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp
 • Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, cha mẹ học sinh
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương.

25. Chọn đáp án đúng nhất

“Phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường là là quá trình ……. của các lực lượng giáo dục trong ……. hoạt động giáo dục chủ đề, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường”. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

 • … Thu hút sự tham gia… tổ chức
 • kêu gọi sự tham gia…….xây dựng và tổ chức thực hiện…..
 • … huy động sự tham gia… tổ chức thực hiện…
 • … huy động sự tham gia… xây dựng và tổ chức thực hiện…

26. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1 lớp học ở trường THCS thì lực lượng giáo dục nào dưới đây là chủ đạo

 • Cha mẹ học sinh
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp
 • Giáo viên dạy các môn học ở lớp
 • Nhân viên giáo viên dạy các môn học ở lớp.

27. Chọn đáp án đúng nhất

– Biểu hiện “Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân” thể hiện cho yêu cầu cần đạt của phẩm chất đạo đức nào dưới đây?

 • Nhân độ
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Chăm chỉ

28. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh nhằm (1)…. sự tham gia của các lực lượng giáo dục về (2)…… để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS

 • (1) Thu hút
  (2) Tài chính
 • (1) Kêu goi
  (2) Kinh nghiệm giáo dục
 • (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất.
 • (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất, kinh nghiệm giáo dục

29. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS, cần dựa vào những căn cứ nào dưới đây?

 • Cả A, B, C
 • Căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội địa phương
 • Căn cứ vào điều kiện gia đình học sinh (đặc điểm gia đình, nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, điều kiện kinh tế gia đình, văn hóa và học vấn gia đình)
 • Căn cứ vào tình hình và điều kiện giáo dục thực tế của nhà trường

30. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức hoạt động vận động tài trợ tăng cường cơ sở vật chất nhằm …an toàn, hạnh phúc cho học sinh xây dựng.

 • không gian giáo dục
 • nhà trường
 • môi trường giáo dục
 • cơ sở giáo dục

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post