Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL

Vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL về vướng mắc C/O mẫu E do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 896/2013/TCHQ-GSQL Vướng mắc C/O mẫu E của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———–
Số: 896/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc C/O mẫu E

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 280/HQHCM-GSQL ngày 23/1/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E123601603080025, ngày 4/12/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 5517/TCHQ-GSQL ngày 12/10/12 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về khác biệt nhỏ đối với C/O mẫu D không áp dụng đối với C/O mẫu E. Qua theo dõi các C/O mẫu E do Trung Quốc phát hành, Tổng cục Hải quan thấy rằng có một số chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O thể hiện ký dọc. Theo đó, nếu chữ ký dọc được đối chiếu phù hợp với chữ ký thông báo tại công văn của Tổng cục Hải quan thì được xem xét chấp nhận.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post