Công văn 888/2013/TCHQ-GSQL Một C/O mẫu D có nhiều trang - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 888/2013/TCHQ-GSQL Một C/O mẫu D có nhiều trang

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 888/2013/TCHQ-GSQL

Một C/O mẫu D có nhiều trang

Công văn 888/2013/TCHQ-GSQL về một C/O mẫu D có nhiều trang do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 888/2013/TCHQ-GSQL Một C/O mẫu D có nhiều trang

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 888/TCHQ-GSQL
V/v: Một C/O mẫu D có nhiều trang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời các công văn số 060/HQHCM-GSQL 067/HQHCM-GSQL 077/HCM-GSQL đề ngày 09/1/2013, 214/HQHCM-GSQL và 304/HQHCM-GSQL ngày 24/01/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ C/O mẫu D do Indonesia và Malaysia cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc nêu tại công văn số 060/HQHCM-GSQL:

Theo quy định hiện hành, đối với thể thức C/O mẫu D, chữ ký trên bản gốc C/O mẫu D phải là chữ ký tay, do người có thẩm quyền cấp C/O ký và đóng dấu trực tiếp trên C/O. Trên cơ sở nghi vấn của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Indonesia và thông báo khi có kết quả.

2. Vướng mắc về xuất xứ hàng hóa nêu tại công văn số 067/HQHCM-GSQL:

– Đối với hàng hóa được lắp ráp từ nhiều bộ phận có xuất xứ khác nhau, được coi là có xuất xứ tại Nước thành viên nơi diễn ra việc sản xuất hàng hóa đó nếu hàng hóa có hàm lượng giá trị khu vực (RVC) không dưới bốn mươi phần trăm (40%). Do vậy, tại ô số 7 trên C/O thể hiện hàng hóa đạt RVC trên 70% thì được đánh giá đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất xứ;

– Theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương: mỗi C/O mang một số tham chiếu riêng của Tổ chức cấp C/O, theo đúng quy định tại Phụ lục 9 Thông tư nêu trên và phần hướng dẫn thể hiện tại mặt sau (overleaf notes) của C/O;

Theo đó, trường hợp bản gốc C/O gồm 02 trang có trang thứ nhất không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp C/O là không hợp lệ. Vì vậy, C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan cấp C/O để làm rõ nội dung này.

3. Vướng mắc nêu tại công văn số 077/HQHCM-GSQL 214/HQHCM-GSQL và 304/HQHCM-GSQL:

– Đối với các trường hợp cụ thể nêu tại công văn trên, C/O bản gốc có nhiều trang nhưng chỉ trang đầu thể hiện số tham chiếu, các trang khác tương ứng không thể hiện số tham chiếu: Tổng Lãnh sự quán Thái Lan đã có công hàm thông báo việc Bộ Thương mại nước này đã có thư xác nhận tính hợp lệ của các bản C/O, trường hợp không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh xem xét chấp nhận C/O cho hưởng ưu đãi.

– Về việc C/O mẫu D có bản phụ lục đính kèm không thể hiện số tham chiếu: đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6986/TCHQ-GSQL ngày 12/12/2012.

– Về các thủ tục khác, thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post