Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8637/2012/BGDĐT-KHTC Hướng dẫn thanh toán vốn dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

Số: 8637/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn thanh toán vốn các dự án
đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu
quốc gia năm 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/11/2012 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 hướng dẫn thanh toán vốn các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (có bản sao công văn gửi kèm theo).

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị, chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện đối với các dự án đã được giao dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) năm 2012 theo Loại 490 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, các Khoản 494, 501, 502 (kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư), mã số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo quy định tại Thông tư số 30/2011/TT-BTC ngày 02/3/2011 của Bộ Tài chính quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước và Thông tư số 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án, các hoạt động đã được giao dự toán kinh phí CTMTQG GD&ĐT nhưng không thuộc đối tượng theo công văn số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán theo đúng quy định. Thời hạn chi tiêu, quyết toán, xử lý số dư thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn xử lý.

Nơi nhận :
– Như trên,
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Cục CSVC&TBTHĐCTE (để phối hợp);
– Lưu VT, KHTC.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

(đã ký)
Nguyễn Ngọc Vũ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post