Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD

Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8299/2012/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
———————
Số: 8299 /BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v hướng dẫn tự đánh giá
trường mầm non theo quy trình rút gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để có thông tin về chất lượng giáo dục của các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ thuộc các loại hình (sau đây gọi chung là trường mầm non) trong toàn quốc chuẩn bị cho việc triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo các trường mầm non trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT);

b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác tự đánh giá trường mầm non, để đến năm 2014 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá với quy trình đầy đủ theo hướng dẫn tại Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non (sau đây gọi tắt là Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD). Tổ chức triển khai đánh giá ngoài và công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 50% số trường mầm non của địa phương đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ cấp độ 1 trở lên, theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (sau đây gọi tắt là Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT).

Kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non của địa phương là điều kiện giải ngân của Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

c) Tổng hợp báo cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Phụ lục IV), gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2013 và vào cuối năm học của các năm tiếp theo;

d) Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các trường mầm non.

2. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo

a) Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trường mầm non trên địa bàn triển khai tự đánh giá;

b) Tổng hợp báo cáo của các trường mầm non về kết quả tự đánh giá (theo Phụ lục III), báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 4 năm 2013 và vào cuối năm học của các năm tiếp theo.

3. Đối với các trường mầm non

a) Thành lập hội đồng tự đánh giá theo quy định tại Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT và Công văn số 7886/BGDĐT-KTKĐCLGD để triển khai công tác tự đánh giá;

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm hi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post