Công văn 8221/2012/BGDĐT-KHTC Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 8221/2012/BGDĐT-KHTC Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 8221/2012/BGDĐT-KHTC

Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013

Công văn 8221/2012/BGDĐT-KHTC về báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8221/2012/BGDĐT-KHTC Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————–
Số: 8221/BGDĐT-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê Định kỳ
năm học 2012-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: – Các đại học, học viện
– Các trường đại học và cao đẳng

Thực hiện Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo; Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng thực hiện báo cáo thống kê năm học 2012-2013 như sau:

1. Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2012-2013 theo các biểu mẫu gửi kèm công văn. Đây là biểu mẫu đưa vào áp dụng lần đầu, trong quá trình sử dụng sẽ tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện và sử dụng lâu dài.

2. Thời hạn nộp báo cáo thống kê trước ngày 31/12/2012

3. Quy trình gửi báo cáo, trước mắt tạm thời thực hiện:

– Các đại học: Tổng hợp báo cáo của các trường thành viên và các khoa trực thuộc, đề nghị gửi cho Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo chung và báo cáo riêng của các trường và khoa.

– Các học viện, trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ/ngành, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Bộ/ngành tổng hợp.

– Các trường đại học và cao đẳng công lập trực thuộc tỉnh, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

– Các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập, đề nghị gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời gửi 01 bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đóng.

4. Nơi nhận báo cáo: Báo cáo bằng văn bản, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu để xác nhận tính pháp lý của số liệu. Địa chỉ: Phòng Thống kê, Vụ Kế họach-Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thọai: 04-38694075,Fax: 04-36230740. Báo cáo gửi qua địa chỉ email: [email protected]

5. Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này có thể lấy từ địa chỉ website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn

Đề nghị giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Lê Khánh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post