Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng

pgdsathay
pgdsathay 03/11/2022

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH

Giám định hàm lượng vàng

Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH về giám định hàm lượng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 8218/2012/NHNN-QLNH Giám định hàm lượng vàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——–
Số: 8218/NHNN-QLNH
V/v giám định hàm lượng vàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 6229/TCHQ-KTSTQ ngày 07/11/2012 của Quý Cơ quan về việc giám định hàm lượng vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Về việc giám định vàng miếng

– Khoản 2, 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 3. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

– Khoản 5 Điều 69 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ “5. Chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng, quy chế quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.”

– Khoản 4 Điều 17 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định “4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm thực hiện ban hành tiêu chuẩn chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.”

– Khoản 8, 11 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “8. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 11. Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.”

– Khoản 1 Điều 19 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tổ chức đánh giá sự phù hợp có quyền “1. Tiến hành thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định.”

Như vậy, giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm do tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hành giám định trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý các tổ chức đánh giá sự phù hợp, quy chế chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm trong sản xuất và hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường. Do đó, Tổng cục Hải quan có thể liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ – cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, để được cung cấp thông tin cần thiết.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post