Công văn 812/BHXH-CSYT Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 812/BHXH-CSYT Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Công văn 812/BHXH-CSYT

Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện

Công văn 812/BHXH-CSYT về thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 812/BHXH-CSYT Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại cơ sở, chữa bệnh tuyến huyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-
Số: 812/BHXH-CSYT
V/v: Thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco
tại các cơ sở khám, chữa bệnh
tuyến huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được báo cáo của một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thanh toán chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) ngoài công lập và các cơ sở KCB tuyến huyện. Qua kiểm tra hồ sơ, một số cơ sở KCB chưa đảm bảo điều kiện để thanh toán theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) phẫu thuật Phaco theo đúng quy định như: ký hợp đồng hợp tác liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; Bác sĩ thực hiện phẫu thuật Phaco chưa có chứng chỉ đào tạo về phẫu thuật Phaco; thực hiện phẫu thuật Phaco ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ không phải cấp cứu…..

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiểm tra, rà soát các điều kiện để thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco theo chế độ BHYT tại các cơ sở KCB ngoài công lập và các cơ sở KCB tuyến huyện: về máy móc trang thiết bị; phê duyệt danh mục và giá; điều kiện hành nghề của Bác sĩ thực hiện phẫu thuật; hợp đồng hợp tác liên doanh; chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt…..

2. Thống kê, tổng hợp toàn bộ số lượng bệnh nhân, tổng chi phí của các trường hợp phẫu thuật Phaco tại các cơ sở KCB ngoài công lập và cơ sở KCB tuyến huyện đã thanh toán theo chế độ BHYT trong năm 2012 (theo mẫu gửi kèm).

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả rà soát và thống kê, tổng hợp về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 25/3/2013./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– Lưu: VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

(Đã ký)

Phạm Lương Sơn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ: ………………………………

TỔNG HỢP CHI PHÍ PHẪU THUẬT PHACO THANH TOÁN THEO CHẾ ĐỘ BHYT NĂM 2012 TẠI CƠ SỞ KCB CÔNG LẬP TUYẾN HUYỆN VÀ CÁC CƠ SỞ KCB NGOÀI CÔNG LẬP

(Kèm theo Công văn số 812/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 3 năm 2013 của BHXH Việt Nam)

TT

Tên cơ sở KCB

Số lượt BN BHYT phẫu thuật Phaco

Số lượng Thủy tinh thể nhân tạo BHXH thanh toán

Chi phí của các BN BHYT phẫu thuật Phaco

Chi phí Thủy tinh thể nhân tạo

Chi khác (xét nghiệm, thuốc, tiền giường….)

Tổng chi phí

Chi phí BHXH thanh toán

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) + (6)

(8)

I

Cơ sở KCB ngoài công lập

1

2

Cộng (I)

II

Cơ sở KCB công lập tuyến huyện

1

2

….

Cộng (II)

Tổng cộng (I+II)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post