Công văn 807/2013/TCHQ-QLRR Vướng mắc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 807/2013/TCHQ-QLRR Vướng mắc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

pgdsathay
pgdsathay 08/11/2022

Công văn 807/2013/TCHQ-QLRR

Vướng mắc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 807/2013/TCHQ-QLRR về vướng mắc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 807/2013/TCHQ-QLRR Vướng mắc ân hạn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———–
Số: 807/TCHQ-QLRR
V/v: Vướng mắc ân hạn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam

Phúc đáp công văn số 02/UVN-XNK ngày 30/01/2013 của Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc hệ thống xác định doanh nghiệp không được ân hạn thuế; Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Qua kiểm tra thông tin chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp, tại thời điểm mở tờ khai số 1750 ngày 28/01/2013 và tờ khai số 1754 ngày 28/01/2013 doanh nghiệp được xác định không được ân hạn thuế do còn nợ thuế tại thời điểm mở tờ khai. Các tờ khai nợ thuế quá hạn cụ thể gồm: tờ khai số 16934 ngày 13/11/2012, tờ khai số 19345 ngày 18/12/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài – Cục Hải quan TP Hà Nội, tờ khai số 104566 ngày 13/12/2012 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Vậy, Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Công Bình – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Quách Đăng Hòa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post