Công văn 806/2013/TCHQ-GSQL Mẫu giấy chứng nhận KP - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 806/2013/TCHQ-GSQL Mẫu giấy chứng nhận KP

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 806/2013/TCHQ-GSQL

Mẫu giấy chứng nhận KP

Công văn 806/2013/TCHQ-GSQL về mẫu giấy chứng nhận KP do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 806/2013/TCHQ-GSQL Mẫu giấy chứng nhận KP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-
Số: 806/TCHQ-GSQL
V/v: Mẫu giấy chứng nhận KP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Bộ Công Thương tại công văn số 11283/BCT-XNK Tổng cục Hải quan sao gửi mẫu giấy chứng nhận KP thật của nước Cộng hòa Cameroon (trang 1, mẫu giấy KP chưa được khai các thông tin và chưa đóng dấu) và mẫu giấy chứng nhận KP của các nước Cộng hòa dân chủ Công gô, Ghana, Malaysia, Guinea và Cameroon bị làm giả (trang 2,3,4,5,6), để các đơn vị thực hiện kiểm tra hồ sơ các lô hàng kim cương thô nhập khẩu vào Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post