Công văn 801/2013/TCHQ-GSQL Xử lý xe ôtô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 801/2013/TCHQ-GSQL Xử lý xe ôtô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 801/2013/TCHQ-GSQL

Xử lý xe ôtô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy

Công văn 801/2013/TCHQ-GSQL về xử lý xe ôtô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 801/2013/TCHQ-GSQL Xử lý xe ôtô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–
Số: 801/TCHQ-GSQL
V/v: Xử lý xe ôtô không xác định
được đầy đủ số khung nguyên thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Nguyệt Thành.
(Đ/c: Tổ 1 khu 5, Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 19/CV-CTNTHH ngày 29/01/2013 của Công ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Nguyệt Thành về việc đề nghị tái xuất 01 xe ô tô không xác định được số khung nguyên thủy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 16 và điểm a, khoản 6, Điều 16 của Nghị định số18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 901/BGTVT-KHCN ngày 28/01/2013, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn xử lý việc tái xuất chiếc xe ô tô không xác định được đầy đủ số khung nguyên thủy theo tờ khai hải quan số 1251/NK/NKD/B20E ngày 28/4/2012 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng cái. Thủ tục hải quan tái xuất chiếc xe để trả lại cho nhà cung cấp nước ngoài thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ Quảng Ninh;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post