Công văn 772/BNV-TL Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 772/BNV-TL Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 772/BNV-TL

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012

Công văn 772/BNV-TL về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 do Bộ Nội vụ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 772/BNV-TL Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012

BỘ NỘI VỤ
——-
Số: 772/BNV-TL
V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn do
lập thành tích xuất sắc của năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 2 Điều 2 và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức để thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian chưa ban hành Thông tư nêu trên, để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị thực hiện tỷ lệ (chỉ tiêu) của năm 2012 được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị như sau:

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV, Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên và quy chế xét nâng bậc lương hiện hành của cơ quan, đơn vị, trong quý I và quý II năm 2013 thực hiện xét và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012 với tỷ lệ không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Nếu đến hết quý II năm 2013, cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người thuộc chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo tỷ lệ 10% của năm 2012 thì không được tính vào chỉ tiêu năm 2013.

2. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu từ năm 2013 thực hiện theo Thông tư mới của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
– Lưu: VT, Vụ TL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Thăng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post