Công văn 764/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 764/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 764/2013/TCHQ-GSQL

Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới

Công văn 764/2013/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 764/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia qua lối mở biên giới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
Số: 764/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ
Campuchia qua các lối mở biên giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê.

Trả lời công văn số 02/KH-KD ngày 04/01/2013 của Công ty CP Lâm nghiệp và Xây dựng An Khê (Công ty) về việc đề nghị gia hạn thời hạn công văn số 1641/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1552/TTg-KTN ngày 06/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc vận chuyển gỗ nguyên liệu từ Campuchia; công văn số 7105/VPCP-KTN ngày 11/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công văn số 196/VPCP-KTN ngày 10/01/2012; công văn số686/BTC-TCHQ ngày 16/01/2012 của Bộ Tài chính về việc thực hiện công văn số 1552/TTg-KTNvà trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo tình hình nhập khẩu gỗ của Công ty tại công văn số67/HQGLKT-NV ngày 18/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai – Kon Tum, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn công văn số 1641/TCHQ-GSQL ngày 04/4/2012 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính (để b/cáo);
– Cục HQ các tỉnh: Gia Lai – Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Phước, Tây Ninh (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post