Công văn 7444/BTC-TCHQ Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 7444/BTC-TCHQ Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Công văn 7444/BTC-TCHQ

Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Công văn 7444/BTC-TCHQ năm 2013 về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 7444/BTC-TCHQ Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: 7444/BTC-TCHQ
V/v miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển của các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ, Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 3453/VPCP-KTTH ngày 03/05/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thuê tài chính của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thì:

Trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển để cho đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 7, khoản 9, khoản 11, khoản 12, khoản 14 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC thuê thì cũng được miễn thuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 kể từ ngày 01/05/2013 với điều kiện:

– Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phải có hợp đồng thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;

– Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trình Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dự án ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sở đó cơ quan hải quan theo dõi trừ lùi vào số lượng hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan Hải quan theo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp.

– Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự án, hàng hóa không được sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư như mục đích khi nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu để xử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đã được miễn theo quy định. Dự án ưu đãi đầu tư không được nhập khẩu hàng hóa thay thế cho hàng hóa đi thuê tài chính đã được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế (BTC);
– Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam – Đ/c: 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh (thay trả lời CV số 21/CV/2013);
– Lưu: VT, TCHQ (47).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post