Công văn 7390/2012/TCHQ-GSQL Vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình của Tổng cục Hải quan ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 7390/2012/TCHQ-GSQL Vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình của Tổng cục Hải quan ban hành

pgdsathay
pgdsathay 24/10/2022

Công văn 7390/2012/TCHQ-GSQL

Vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình của Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7390/2012/TCHQ-GSQL về vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình của Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 7390/2012/TCHQ-GSQL Vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình của Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————–
Số: 7390/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2057/HQĐNa-TXNK ngày 14/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc hoàn thuế do đăng ký sai loại hình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 và điểm c.8 khoản 6 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì khi thực hiện thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ thì doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ làm thủ tục hải quan và đăng ký tờ khai theo từng loại hình, sau đó doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ. Theo đó, việc Công ty nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Hwaseung Vina) đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh tại chỗ thay vì đăng ký tờ khai theo loại hình sản xuất xuất khẩu (SXXK) hoặc gia công (GC) là sai quy định tại Thông tư số194/2010/TT-BTC Vì vậy, đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số2057/HQĐNa-TXNK dẫn trên chưa có cơ sở để xem xét hoàn thuế cho Công ty TNHH Dongjin Textile Vina.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post