Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB Chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB Chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB

Chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB về chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 6891/2012/TCHQ-TCCB Chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——————-
Số: 6891/TCHQ-TCCB
V/v chi trả trợ cấp thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 2241/HQQN ngày 11/10/2012 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 36 và Điều 145 của Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại mục 2, phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp bà Nguyễn Thị Minh (hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH là 8 năm 10 tháng) không thuộc đối tượng được hưởng lương hưu hàng tháng, mà thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Tổng cục thông báo đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCCB (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Duy Thông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post