Công văn 597/2013/UBCK-VP Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 597/2013/UBCK-VP Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Công văn 597/2013/UBCK-VP

Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Công văn 597/2013/UBCK-VP về phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 597/2013/UBCK-VP Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

——–
Số: 597/UBCK-VP
V/v: Phối hợp, rà soát giao dịch và xử lý tin đồn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– SGDCK Tp. Hồ Chí Minh
– SGDCK Hà Nội
– Trung tâm lưu ký chứng khoán

UBCKNN đề nghị các SGDCK phối hợp TTLKCK rà soát toàn bộ các giao dịch trong thời gian gần đây, đặc biệt trong phiên ngày 21/2/2013, kịp thời báo cáo UBCKNN, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi tung tin đồn, đầu cơ trục lợi.

UBCKNN đề nghị các SGDCK, TTLKCK khẩn trương thực hiện và báo cáo Ủy ban.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, VP, (03b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Quang Việt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post