Công văn 5401/VPCP-KTTH Sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 5401/VPCP-KTTH Sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Công văn 5401/VPCP-KTTH

Sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Công văn 5401/VPCP-KTTH năm 2013 sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 5401/VPCP-KTTH Sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: 5401/VPCP-KTTH
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 499/BCT-TTTN ngày 26 tháng 6 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh xăng dầu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 499/BCT-TTTN nêu trên. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– Các Bộ; Tài chính, Tư pháp;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH(3).LT.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post