Công văn 531/BGDĐT-GDĐH Về việc xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 531/BGDĐT-GDĐH Về việc xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

pgdsathay
pgdsathay 19/11/2022

Công văn 531/BGDĐT-GDĐH

Về việc xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

Công văn 531/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc xác nhận thông tin “đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013”.

Bạn đang xem: Công văn 531/BGDĐT-GDĐH Về việc xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————–
Số: 531/BGDĐT-GDĐH
V/v: xác nhận thông tin “đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Các Đại học, Học viện;

– Các trường Đại học, Cao đẳng;

– Các trường Sĩ quan có đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng.

Trên cơ sở các thông tin đăng ký tuyển sinh năm 2013 của các Đại học, Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng và các trường Sĩ quan có đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập hợp thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 và đề nghị các trường như sau:

1. Căn cứ vào bản dự thảo (gửi kèm), các trường kiểm tra kỹ các thông tin sau:

– Tên trường, mã trường, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ Website của trường.

– Tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng.

– Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành.

– Vùng tuyển sinh.

– Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

– Phương thức tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo.

– Các thông tin khác có liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2013.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả thông tin chi tiết không có trong bản dự thảo như các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;…), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu trách nhiệm về các thông tin đã công bố.

Để đảm bảo thông tin cung cấp được đầy đủ, chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường kiểm tra, ký xác nhận, đóng dấu trực tiếp vào bản dự thảo nhận được (không làm file dữ liệu mới) gửi về Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Fax: 04.38681550 trước ngày 03 tháng 02 năm 2013.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thúy Nga), điện thoại: 04.38692392; e-mail: [email protected]/.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Bùi Văn Ga (để b/c);
– Lưu: VT, GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Đã ký)

Bùi Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post