Công văn 506/2013/BTTTT-ƯDCNTT Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 506/2013/BTTTT-ƯDCNTT Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 506/2013/BTTTT-ƯDCNTT

Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Công văn 506/2013/BTTTT-ƯDCNTT về kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 506/2013/BTTTT-ƯDCNTT Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

————-
Số: 506/BTTTT-ƯDCNTT
V/v: Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng
hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 03/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực ứng dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, góp phần đáng kể trong việc tăng năng suất lao động, giảm thời gian, chi phí trao đổi văn bản, tài liệu giữa các cơ quan nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc hướng dẫn, đôn đốc, thúc đẩy thực hiện Chỉ thị, hàng năm Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị.

Để tiếp tục thúc đẩy triển khai Chỉ thị và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chỉ thị, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1. Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thúc đẩy sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.

2. Cung cấp danh mục địa chỉ hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan (đến cấp đơn vị trực thuộc đối với các Bộ, ngành; đến cấp xã/phường đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), không bao gồm các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế. Thông tin cung cấp tối thiểu bao gồm: tên cán bộ, công chức, viên chức; đơn vị công tác; chức vụ; địa chỉ thư điện tử hoặc cung cấp đường liên kết (link) đến danh mục địa chỉ thư điện tử đã được đăng tải trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Văn bản phúc đáp xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/03/2013 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ [email protected]).

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (qua thư điện tử);
– Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (qua thư điện tử);
– Lưu: VT, ƯDCNTT (KH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hồng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post