Công văn 485/2013/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 485/2013/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 485/2013/TCHQ-TXNK

Miễn thuế hàng nhập khẩu

Công văn 485/2013/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 485/2013/TCHQ-TXNK Miễn thuế hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
————
Số: 485/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn thuế hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
– Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15.2013/JICA-EQE ngày 10/01/2013 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 03 kiện hàng gửi từ Nhật đến Việt Nam cho Ông SETA Bunji chuyên gia làm việc tại Dự án Phát triển Rừng đầu nguồn Tây Bắc của JICA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 6 Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về quy chế đối với các chuyên gia và văn phòng thực hiện dự án hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam ký ngày 20/10/1998.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể hồ sơ gốc hàng nhập khẩu của Ông SETA Bunji chuyên gia làm việc tại Dự án Phát triển Rừng đầu nguồn Tây Bắc của JICA nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản thì xem xét giải quyết miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post