Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 47/2013/GSQL-TH

Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

Công văn 47/2013/GSQL-TH về xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 47/2013/GSQL-TH Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
————-
Số: 47/GSQL-TH
V/v: Xác nhận ô số 35 tờ khai hàng hóa
nhập, xuất kho ngoại quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 71/HQQN-GSQL ngày 10/01/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về vướng mắc khi sử dụng tờ khai hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về vướng mắc khi xác nhận tại ô 35 tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan (mẫu HQ/2012-KNQ) ban hành kèm Thông tư số 183/2012/TT-BTC:

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư ban hành mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan, theo phản ánh của một số Hải quan địa phương, do hàng hóa nhập kho một lần được tái xuất nhiều lần, việc sử dụng tờ khai kho ngoại quan để chuyển đến cửa khẩu xuất sẽ làm cho tờ khai bị nhàu nát hư hỏng hoặc thất lạc và không thực hiện được đối với trường hợp một tờ khai có nhiều lô hàng xuất kho qua nhiều cửa khẩu khác nhau tại cùng một thời điểm.

Để xử lý vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính quy định cụ thể tại quy định sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm Thông tư số183/2012/TT-BTC Theo đó: Công chức hải quan kho ngoại quan căn cứ vào xác nhận của hải quan cửa khẩu xuất trên Biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu (mẫu 21/BBBG-CCK/2010 ban hành kèm Thông tư số 194/2010/TT-BTC) và Danh mục hàng hóa xuất khẩu chuyển ra cửa khẩu xuất (mẫu 02/DMHHXK/KNQ/2011 ban hành kèm Quyết định số209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan) để thực hiện xác nhận tại ô số 35 “Xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất” tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan ban hành kèm Thông tư số 183/2012/TT-BTC.

2. Vướng mắc về việc sử dụng tờ khai HQ/2012/NK, HQ/2012/XK:

Hiện Cục Giám sát quản lý về Hải quan đang tổng hợp vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để báo cáo Bộ và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post