Công văn 4696/2012/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4696/2012/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Công văn 4696/2012/TCT-KK

Hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4696/2012/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4696/2012/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
———-
Số: 4696/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 6264/CT-KTT3 ngày 25/6/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Quốc tế Chutex, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2 Điều 9 Quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 06/4/2004 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong quản lý thu thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Điểm 6.4.1 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ Điểm 3.d Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau;

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Chutex, mã số thuế 3700346873, có số thuế GTGT đề nghị hoàn là 17.556.529.172 đồng kỳ thuế từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010, đồng thời có thông báo của cơ quan Hải quan về số nợ thuế xuất nhập khẩu thì Cục thuế tỉnh Bình Dương thực hiện giải quyết hoàn thuế kiêm bù trừ số tiền thuế, tiền phạt còn nợ thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Hải quan theo quy định tại Quy chế phối hợp công tác giữa hệ thống Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước trong quản lý thu thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-BTC và Chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau ban hành kèm theo quyết định số 2404/QĐ-BTCnêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ

(đã ký)

Phạm Quốc Thái

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post