Công văn 4594/2012/TCT-DNL Tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4594/2012/TCT-DNL Tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Công văn 4594/2012/TCT-DNL

Tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển

Công văn 4594/2012/TCT-DNL về tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4594/2012/TCT-DNL Tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đối với dự án của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

————–
Số: 4594/TCT-DNL
V/v: Tính thuế, gia hạn và phạt
chậm nộp tiền thuế đối với dự án
của NHTMCP Đầu tư & Phát triển.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 164/CV-TCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận về việc kiến nghị Tổng cục Thuế xem xét, cho giản tiến độ nộp tiền thuế đất phát sinh vượt của năm 2011 sang nộp của năm 2012 và năm 2013, mỗi năm nộp 50%. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003.

Căn cứ Tại khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ tại khoản 1 điều 27 – Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2012 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ hướng dẫn trên, Kiến nghị của Ngân hàng TMCP Đầu tư của Cục thuế Tỉnh Bình Thuận về việc giản tiến độ nộp tiền thuế đất phát sinh vượt của năm 2011 sang nộp của năm 2012 và năm 2013, mỗi năm nộp 50% không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Thuế.

Do vậy, việc Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận trả lời công văn số 4137/CT-QLTĐ ngày 14/11/2012 về việc tính thuế, gia hạn và phạt chậm nộp tiền thuế đất với dự án của NHTMCP Đầu tư của Cục thuế Tỉnh Bình thuận là đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Trọng Quang

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post