Công văn 4592/VPCP-KTTH Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4592/VPCP-KTTH Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Công văn 4592/VPCP-KTTH

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Công văn 4592/VPCP-KTTH về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4592/VPCP-KTTH Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 4592/VPCP-KTTH
V/v tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét kiến nghị của Bộ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại công văn số 2099-CV/BCĐTNB ngày 28 tháng 5 năm 2013 về tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý các kiến nghị nêu tại công văn trên của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Công văn số 2099-CV/BCĐTNB ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTTg: Hoàng Trung Hải (để b/c), Vũ Văn Ninh (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post