Công văn 4459/2012/TCT-CS Phí thẩm định văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 4459/2012/TCT-CS Phí thẩm định văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 4459/2012/TCT-CS

Phí thẩm định văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo

Công văn 4459/2012/TCT-CS về phí thẩm định văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo do Tổng cục Thuế ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 4459/2012/TCT-CS Phí thẩm định văn hóa phẩm có nội dung tôn giáo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

————
Số: 4459/TCT-CS
V/v Phí thẩm định văn hóa phẩm
có nội dung tôn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 776/TL-BTG ngày 05/9/2012 của Ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh về nhận và sử dụng phí thẩm định vă hóa phẩm có nội dung tôn giáo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 3 Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm quy định:

“Cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm (cơ quan thu) có nhiệm vụ tổ chức thu phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm và được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thẩm định và thu phí, lệ phí theo chế độ quy định.”

– Tại Điều 4 , Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch hướng dẫn Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh quy định thẩm quyền giám định văn hóa phẩm xuất khẩu như sau:

“Cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm giám định văn hóa phẩm xuất khẩu theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2012/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm thuộc Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lam thủ tục giám định văn hóa phẩm đối với cá nhân, tổ chức ở Trung ương.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch uỷ quyền làm thủ tục giám định văn hóa phẩm đối với cá nhân, tổ chức tại địa phương”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh ký quy chế phối hợp; trong quy chế phối hợp quy định rõ việc uỷ quyền cho Ban Tôn giáo thành phố làm thủ tục giám định văn hoá phẩm và Ban tôn giáo thành phố uỷ quyền giám định văn hoá phẩm theo như Điều 4 nêu trên thì Ban Tôn giáo thành phố có nhiệm vụ tổ chức thu phí thẩm định nội dung và được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc thẩm định và thu phí theo chế độ quy định.

Trường hợp quy chế phối hợp không nêu rõ việc uỷ quyền cho Ban Tôn giáo thành phố và Ban Tôn giáo thành phô không thực hiện uỷ quyền mà thực hiện theo như một hình thức dịch vụ thẩm định thì vấn đề này không được quy định trong Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Van hóa, thể thao và du lịch. Đề nghị Ban Tôn giao thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Tư pháp để được hướng dân thực hiện. Nếu Ban Tôn giáo được phép thực hiện như một hình thức dịch vụ thẩm định thì Ban Tôn giáo phải kê khai, nộp thuế đối với hoạt động dịch vụ này.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, CST – BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)


Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post