Công văn 44/2013/GSQL-TH vướng mắc C/O của Cục Hải quan Đồng Nai - Phòng GD&DT Sa Thầy

Công văn 44/2013/GSQL-TH vướng mắc C/O của Cục Hải quan Đồng Nai

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Công văn 44/2013/GSQL-TH

vướng mắc C/O của Cục Hải quan Đồng Nai

Công văn 44/2013/GSQL-TH về vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

Bạn đang xem: Công văn 44/2013/GSQL-TH vướng mắc C/O của Cục Hải quan Đồng Nai

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
————
Số: 44/GSQL-TH
V/v: Vướng mắc C/O

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tiếp theo công văn số 965/GSQL-TH ngày 19/12/2012 và 961/GSQL-TH ngày 18/12/2012 về việc xác minh một số C/O mẫu D do Indonesia phát hành do chữ ký tại ô số 12 C/O không có trong danh sách mẫu dấu, chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trong khi chờ kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan nhận được bản cập nhật danh sách mẫu dấu, chữ ký cán bộ có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Indonesia và đã thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại công văn số 248/TCHQ-GSQL ngày 14/01/2013. Trong danh sách này có mẫu chữ ký của Ông (bà) Suganda, Effendi Manurung. Do đó, đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (để biết);
(Đ/c: Đường 7, KCN Biên Hòa, Đồng Nai)
– Công ty Ojitex Việt Nam (để biết);
(Đ/c: Số 12, Đường 9 A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post